Барлық бата тілектер осында, аяғына дейін қарап, өзіңізге керегін алыңыз!

Барлық бата тілектер осында, аяғына дейін қарап, өзіңізге керегін алыңыз!

//Ас батасы//

Ордалы болсын елініз,
Сакалды болсын торініз.
Урпагын осіп артыннан,
Кызыгын онын корініз.Келінін болсын келісті.
Курсагы болсын орісті.
Улын болып аркалы,
Болмасын кызын кемісті.

Асын болсын табакты,
Баспасын кайгы кабакты.
Коныс жерін конды боп,
Туын болсын баракты.

Асын болсын казанды,
Иманын болсын азанды.
Кут береке айналан,
Алмасын ешкім мазанды.

Отарлы болсын койыныз,
Торкалы болсын тойыныз,
Біз келгенде конакка,
Семізінен сойыныз.

Келінге бата.

Айналайын карагым !
Алтыннан болсын тарагын.
Кумістен болсын жарагын.
Бакыт конып басына,
Басталсын омір парагын.

Ашык болсын есігін.
Улды болсын бесігін.
Казанын жиі майланып,
Алладан болсын несібін.

Айналайын карагым!
Акылды болсын сынарын.
Жараткан Ием жар болып,
Алладан болсын тумарын.

Айналайын карагым!
Ашык болсын кабагын.
Багын артып кун сайын,
Коктен болсын сыбаган.

Мун баспасын жузінді.
Кум баспасын ізінді.
Жулдызын турсын жаркырап,
Коктемдей кылып кузінді.

Конак батасы.

Агайыннын батасы,
Айналып сені отпесін.
Дос жоранын батасы,
Жоламай саган кетпесін.

Жыйналган елдін батасы,
Болмай ешбір катасы,
Кабыл болсын сен ушін,
Колдап аруак Атасы.

Айналайын карагым!
Душпаннын жолы тар болсын.
Алды терен куз болып,
Арты  биік жар болсын.

Сураганын Танірден,
Аркашанда бар болсын.
Арбір жаксы ниетін,
Кияметте нар болсын.

Торт кубылан тен болсын.
Етек женін кен болсын.
Душпанын болып табанда,
Ит пен куска жем болсын.

Балага бата.

Тай-тай баскан баланыз,
Козы-лактай  ойнасын.
Екі жаска келгенше,
Анасын еміп, тойган сон.

Бес жасында  сунет той,
Мусылмандар тойласын.
Балан болды «мумін» деп,
Алаканын жайган сон.

Жеті жаска жеткенде,
Калам алсын колына.
Коп тілеуі кол болып,
Аттансын білім жолына.

Он уш жаска келгенде,
Беліне белдік байласын.
Ата салтын алга устап,
Алтын сака ойнасын.

Он бес жаска келгенде,
Акесіне дос болсын.
Онеге алып улкеннен,
Акылга айткан кош болсын.

Он сегізге  келгенде,
Кер маралдай керіліп.
Борік кисін басына.
Жиналсын жаксы касына.

Жиырма беске келгенде,
Аузына елі карасын.
Азаматы болып халкынын,
Кадесіне жарасын.

Кырык жаска келгенде,
Кыдыр консын касына.
Ак дегені алгыс боп,
Так орнасын астына.

Елу жаска келгенде,
Ердін болсын агасы.
Еліне болып елеулі,
Болсын тоннын жагасы
.
Алпыс жаска келгенде,
Акылшы болсын еліне.
Жалгастырсын батамды,
Дастарханнын торінде.

Куйрык бауырга бата.

Кудагый мен кудалар,
Куйрык бауыр жесістік.
«Куда, куда» десістік.
Ортага алып жастарды,
Серт байласып, кесістік.

«Куда, куда»деген сон,
Кушактасып тос кагып,
Куйрык бауыр жеген сон.
Шашу шашып ортага,
Осы тойга келген сон,
Кудайдан тілек тілейік.
Думандатып ан салып,
Бірге ойнап кулейік.
Жалган мынау гумырды,
Кадір тутып агайын,
Сыйласумен журейік.
Екі келмес дуние,
Багасын онын білейік.
Кудай коскан кудалар,
Кутты болсын тойымыз.
Окпе болмай ортада,
Адал болсын ойымыз.
«Мын жылдыкка кадам» деп
«Кабыл болсын батам» деп,
Алдынызга ас койдык,
Сусын алып койыныз.Табак батасы.

Бізге берген басыныз,
Ауру-сыркау жоламай,
Жузге келсін жасыныз.
Бізге берген жамбасын,
Ашык болып аспанын,
Басына булт конбасын.

Бізге усынган табагын,
Кайгы кормей омірде,
Ашык болсын кабагын.
Торт тулік малын  толдесін,
Тайга айналып жабагын.
Бізге берген жілігін,
Торт тарапка шыксанда,
Тозбасын жолда білігін.
Бізге берген омырткан,
Тар жол тайгак кешуде,
Бейнет бермей басына,
Алып шыксын Жараткан.
Бізге берген субеніз,
Кандай жагдай болсада,
Кудайдан уміт узбеніз.
Бізге берген шайыныз,
Кут, береке, бак орнап,
Жумак болсын жайыныз.Коныс батасы.

Торт кубылан тен болсын.
Биік болып шанырак,
Керегеніз кен болсын.
Ортада болып баканын,
Екі жагы тен болсын.
Уыктарын мыкты болсын.
Іші, сырты кутты болсын.
Торіне Кыдыр консын.

Ошагын отты болсын.
Кызулы, шокты болсын.
Казанын майлы болсын.
Дастарханын шайлы болсын.
Босаган берік болсын.
Айын жарык болсын.
Табалдырыгын тартымды,
Туткан мыкты болсын.
Кунін шуакты болсын.
Тунін шыракты болсын.
Бала-шаган коп болсын.
Уайымын жок болсын.
Кубін кутты болсын.
Биен сутті болсын.
Булагын сулы болсын.
Орманын нулы болсын.
Жайлауын жасыл болсын.
Тасын асыл болсын.Ерге бата.

Кандай заман болса да,
Алды артын кен болсын.
Канша ауыр болса да,
Арткан жугін тен болсын.
Таразынын басында,
Кателігін  кем болсын.
Ак дегенін алгыс боп,
Тарыккан мынау халкына,
Шипа дарып, ем болсын.

Касарыскан жауыннын,
Арты топан су болып,
Алды Бетпак шол болсын.
Кара ниет душпанын,
Ит пен куска жем болсын.
Астыннан тагын таймасын.
Басыннан багын таймасын.
Арбір жаксы ісіннін,
Корсін халыкын пайдасын.
Ауланда гул жайнасын.
Уйінде булбул сайрасын.
Дастарханын кол болсын.
Улына ул косылып,
Кызына кыз косылып,
Калын орман ел болсын.Отагасына бата.

Урпагын болсын саналы.
Бесігін болсын балалы.
Жоламасын балекет,
Капірдін курып каламы.

Басыннан багын таймасын.
Душпаннын тілі байлансын.
Елсіз жерге ел конып,
Жайлауды мал жайласын.

Кызын конып уяга,
Кун нурындай жайнасын.
Улын ушып кияга,
Хан тагына сайлансын.

Жолын болып аркашан,
Орге тасын орлесін.
Карангыда жол тауып,
Жаккан шамын сонбесін.

Торде болсын басыныз.
Копке жетсін асыныз.
Иіліп турсын алдында,
Карі менен жасыныз.

Азаматка бата.

Шанырагыныз енселі,
Керегеніз кен болсын.
Ел ішінде елменен,
Терезеніз тен болсын.

Еменнен болсын дінгегін.
Мыкты болсын ілгегін.
Алыстан болсын алганын.
Жакыннан болсын ілгенін.

Жамандыктан алыс бол.
Балекеттен калыс бол.
Далалы жерде борі бол.
Таулы жерде барыс бол.

Торкалы тойдан калмагын.
Топпен болсын салмагын.
Берер кезде беріп кал.
Онтайлы болсын алмагын.

Коныраулы болсын куйменіз.
Асыл тас болсын туйменіз.
Жакынга балап жаксыны,
Душпанга басынды именіз.

Ер жігітке бата.

Тунык болсын кудыгын.
Жагымды болсын кылыгын.
Асырмасын басыннан,
Ешбір пенде кулыгын.

Тугырлы болсын турагын.
Саулелі болсын шырагын.
Уятты болсын алганын.
Туякты болсын пырагын.

Болмасын колын байлаулы.
Болмасын басын айдаулы.
Аркашанда жолын болып,
Калмасын бармак шайнаулы.

Жамандыкты кормегін.
Жалган созге ермегін.
Жанашырын коп болып,
Жалгыздыкты білмегін.

Саудан болсын базарлы.
Турмысын болсын ажарлы.
Каміл болып иманын,
Аруагын болсын мазарлы.

Ер азаматка бата.

Азаматы бол Отаннын,
Баласы болганша атаннын.
Калканы бол еліннін,
Калкасы болганша апаннын.

Ер азамат болган сон,
Колына калам алган сон,
Камын ойла халкыннын,
Басына билік барган сон.

Билігін болсын баянды.
Халкына тисе пайдасы.
Душпанын болсын байлаулы,
Отпесін кулык айласы.

Халкыннын тиіп батасы,
Биліктін бол жотасы.
Аткан тасын тауга орлеп,
Колдасын сені Елбасы.

Биік болсын тугырын.
Узын болсын курыгын.
Ак жолда бол ардайым.
Шан болмасын шулыгын.

Кішінін агасы бол.
Козінін карасы бол
Кандай заман болса да,
Еліннін панасы бол.

Жігітке бата.

Катыныннын алдында,
Базардан келген боздей бол.
Жакыныннын алдында,
Жаксыдан калган коздей бол.
Дау дамайдын алдында,
Уш биден шыккан создей бол.

Курбылардын ішінде,
Колдегі акку каздай бол.
Достарыннын  ішінде,
Мамыра жай жаздай бол.
Урпагыннын алдында,
Аскар Алатаудай бол.
Кара ниетті жауына,
Алынбайтын камал бол,
Бітіспейтін дауына,
Жол корсетер амал бол.
Аділеттін туы бол.
Жаксылардын бірі бол.
Айтып журер жыры бол.
Жын, шайтандар кашатын,
Баксылардын пірі бол.
Елеулі бол еліне.
Ар-уяттын кулы бол.
Ен бастысы жалганда,
Халкыннын адал улы бол.Коныс тойы батасы.

Акку казын кикулап,
Конысында кол болсын.
Катар, катар жайгаскан,
Айналанда ел болсын.

Торт тулік малын мынгырган,
Сары дала бел болсын.
Жасыл желек жайкалган,
Ата коныс жер болсын.
Инабатты келін болсын.
Кулын толган желін болсын.
Кымыз толган сабан болсын.
Конак кутер шаман болсын.
Арка тутар аркашан,
Агайынын аман болсын.
Мінгенін пырак болсын.
Жакканын шырак болсын.
Ауру-сыркау жоламай,
Гумырын узак болсын.
Урпагын аталы болсын.
Перезентін баталы болсын.
Каргысы жаудын жетпесін.
Берген батам басыннан,
Тепкілесен кетпесін.
Улын болсын. улыкты.
Кызын болсын. кылыкты.
Жузден аспай жасыныз.
Салмасын ажал курыкты.Елге бата.

Куз бен куздын арасы,
Копір болса екен-ай.
Екі елдін арасы,
Тату болса екен-ай.
Екі діннін арасы.
Біреу болса екен-ай.
Аруактын колдауы,
Тіреу болса екен-ай.

Жау мен жаудын арасы,
Кепіл болса екен-ай.
Екі намаз арасы,
Напіл болса екен-ай.
Дос пен достын арасы,
Макул болса екен-ай.
Дау-дамайдын арасы,
Акыл болса екен-ай.
Алыстардын арасы,
Жакын болса екен-ай.
Екі создін арасы,
Накыл болса екен-ай.
Жаман, жаксы арасы,
Алшак болса екен-ай.
Курбылардын арасы,
Калжак болса екен-ай.
Коныр шайдын устінде,
Сары майды жагатын,
Бауырсак болса екен-ай.
Туысканнын арасы,
Бауыр болса екен –ай.
Тіл мен жактын арасы,
Жауыр болса екен-ай.
Сал боп жаткан аурулар,
Тауір болса екен-ай.
Кыстан аман ел шыгып,
Сауір болса екен-ай.
Келіндердін касында ,
Бесік болса екен-ай.
Бай-шонжардын калтасы,
Тесік болса екен-ай.
Турмелердін есігі,
Ашык болса екен-ай.
Азаматы еліне,
Гашык болса екен-ай.
Кызмет ету елі ушін,
Ар жігіттін колында,
Касіп болса екен-ай.
Кыдыр дарып урпакка,
Имандылык баріне,
Насіп болса екен-ай.
Алла суйген кулына,
Барлык жумак есігі,
Ашык болса екен-ай.Туган кун батасы.

Шаттык саган акелсін,
Туган кунін ардайым.
Ак батамды кол жайып,
Бір озіне арнайын.

Жасына жас косылып,
Кунін кунге улассын.
Окінбестей артынан,
Откен кунін кыр ассын.

Арбір аткан танынды,
Кадірлей біл «кунім» деп.
Арбір откен кунінді,
Шыгарып сал кулімдеп.

Корген арбір кызыгын,
Келер кунге жалгассын.
Ризашылыгына боленгін,
Санаулы откен ар жастын.

Конілінді кір шалмасын
Тарыккан кунін болмасын,
Бутагына гул осіп,
Жапырагын солмасын.

Періште жебеп озінді,
Кыдыр болсын жолдасын.
Жамбылдын жасын жасай бер,
Аруак болсын колбасшын.

Омір деген кок теніз,
Жузіп калкып оте бер.
Арман менен муратка,
Аман есен жете бер.

Куран батасы.

Жарылка, Алла Кудырет.
Тілегімізді кабыл ет.
Куран бердік багыштап,
Ойымызда болып ахирет.
Аруактардын колдауын,
Мына бізге насіп ет.

Кыдыр келіп, бак дарып,
Болмасын еш касырет.
Тар жол тайгак кешуде,
Суріндірмей алып от.
Арнайы берген садака,
Ак ниетті асым ед.
Кабыл алып сауабын,
Урпагымды иманга,
Бір озіне гашык ет.
Адал істі, ак жолды,
Баршамызга касіп ет.
Уйымшылдык, береке,
Халыктын асыл ниеті,
Отанымды, елімді,
Жарылкаушы Кудырет,
Жарылкаудын камын ет.
Каралыктын озігін,
Ар тараптан алсірет.Садака батасы.

Астагфираллахугазим!
Жар астында жасырынган,
Жалактаган жаудан сакта.
Досынды душпан кылар,
Дабдыраган даудан сакта.

Озегінді ортейтін,
Отірікші осектен сакта.
Арамза болып алганын,
Абыройсыз тосектен сакта.
Ашынган арсыздан сакта.
Ынсапсыз урыдан сакта.
Аділетсіз улыктан сакта.
Капыда салган курыктан сакта.
Ошпес орттен сакта.
Дауасыз дерттен сакта.
Мезгілсіз олімнен сакта.
Кайтарусыз карыздан сакта.
Жалалы арыздан сакта.
Кайырымсыз туыстан сакта.
Шайтаннын шарінен сакта.
Патшанын карінен сакта.
Шаяннын зарінен сакта.
Кауып, катердін,
Бале-жаланын барінен сакта.Согым батасы.

Ак тілегім актарган,
Батамды кабыл алыныз.
Берекелі болсын басына,
Сойган мынау малыныз.

Табак толган ет болсын.
Ортактаскан ниет болсын.
Майлы болсын салганын.
Кызыгын кор жалганнын.

Казы жесен, казакпен же.
Жая жесен, жайсанмен же.
Карта жесен, картпен же.
Жалын жесен, шалмен же.

Узын сары келгенде,
Жілігінін майын шак.
Наурыздын кожесі,
Сур етіне дайын шак.

Куырдагын досынмен же.
Майлысын туысынмен же.
Коктемде келер далана,
Калганы катын балана.

Шілдехана батасы.

Дуниеге келген урпагын,
«Гумырлы болсын» деп айтам.
Тілек тілеп Алладан,
Зікір салып коп айтам.

Сабидін бауы берік болсын.
Озіне жакын серік болсын.
Аяк колын тез жинап,
Келін тагы жерік болсын.

Шілдехана той болсын.
Калжасы серке, кой болсын.
Улды болсан бай болсын.
Кызды болсан ай болсын.

Урпагын осіп ел болсын.
Байлыгын тасып кол болсын.
Коршін улыкты болсын.
Ауылдасын кылыкты болсын.

Бажан аукатты болсын.
Балдызын епті болсын.
Кудан бакуатты болсын.
Кудагиын текті болсын .

Шілдехана тойына.

Тілекті Кудай бергені,
Дуниеге саби келгені.
Урпагын еріп соныннан,
Орісін кеніп оргені.
Бауы бекіп бопенін,
Уйкысын ешкім болмесін.

Жесір калган ананы,
Жетім калган баланы,
Тіріде козім кормесін.
Балалы болсын бесігін.
Баганалы болсын есігін.
Батпан, батпан ул туып,
Ертегідей болсын осімін.
Кунде осіп жанбасын,
Узілмесін жалгасын.
Шілдехана жылда боп,
Улкендері суйресін,
Кішісінін арбасы.
Кудалар журсін сабылып,
Аркалап шашу дорбасын.
Шатыстырсын карілер,
Сабилердін есімін.
Усталар журсін саудалап,
Кос-косымен бесігін.Сарбазга бата.

Сарбаз болган балама,
Сара жолды тілеймін.
Аскер болган балама,
Аке жолын тілеймін.
Отан коргау ісінде,
Отты болсын жанарын.
Антына берген адал бол,
Салсын Алла назарын.
Бірер жылга коярсын,
Бул дуниенін базарын.
Кузетуден жалыкпа,
Аспан менен жерінді.
«Казак» деген елінді.
Артты емеспе озіне,
Ата-бабан сенімді.
Душпан келсе канды кол,
Сертіне ар кез берік бол.
Жауына кылгын каталдык.
Жерінді коргау,аялау,
Нагыз парыз адамдык.
Саткынды асте аяма,
Онын ісі жамандык.
Колденен келген казадан,
Сактасын Кудай аман гып.

Іске бата.

Бастаган ісін дурыс болсын.
Кут береке ырыс болсын.
Бастаган ісін он болсын.
Натижесі сом болсын.
Жакынынды   есірке,
Халкына тисін пайдасы.
Канша залым болса да,
Отпесін душпан айласы.

Ниетін кабыл болсын.
Муратын асыл болсын.
Коран малга толсын.
Уйін жанга толсын.
Ісін баянды болсын.
Тусін аянды болсын.
Улгі кылып озгеге,
Патшан сені мактасын.
Аруак колдап ісінді,
Шапагатпен  актасын.
Жараткан Жаппар Иеміз,
Тілмен козден сактасын.
Кесір менен кесапат,
Алыс жерден токтасын.
Босаган мен торінде,
Жаманшылык жатпасын.
Айналып коріп ісінді,
Періште сені жактасын.
Риза болып Жараткан,
Бар паледен сактасын.Зейнеткерге бата.

Кайырлы болсын ага зейнетініз.
Коп еді  жалганда бейнетініз.
Укімет озегінді талдырмайды,
Тозса да бугінде ит койлегініз.

Зейнетке бугін шыгам демегініз.
Урпакка жасадыныз комегініз.
Алладан ниетініз кабыл болса,
Рахымнын мейіріміне боленініз.

Урпагын енді сені асырасын,
Несіне муктажынды жасырасын.
Аллага кулшылык-намаз окы,
Бес уакыт кубылага бас урасын.

Алладан кабыл болсын тілегініз.
Бурында кулшынып жур едініз.
Дені сау,басын аман болса егер,
Жуз жаса, жумак боп кірерініз.

Кудайдан біздін сізге тілегіміз,
Ауырмай ешкашан журегініз,
Шобере,шопшек кор бул омірде
Торкалы той жасасын бул елініз.

Дипломга бата.

Коздін майын тауыскан,
Окуыныз тамам боп,
Ортамызга оралдын,
Бас бармакты маман боп.
Кутты болсын диплом,
Кок байрактай кокпен  кок.

Ажарлы болсын турмысын,
Акшалы болсын жумысын,
Халкына ет кызымет,
Окыдын енді кім ушін.
Асыл болсын арманын,
Жасыл болсын орманын,
Булбулы бол ортаннын,
Жамандыкка бармагын.
Акылын болсын басында,
Иманын болсын касында,
Алла ондап ісінді,
Аруак колдап кушінді,
Абройын артсын жасында.
Омірде оссін оркенін.
Тагдырдын кор коркемін.
Баянды болсын жумысын.
Байлык болсын ырысын.
Бакуатты омір сур.
Кедейдін турмысы курысын.Жана жыл батасы.

Кутты болсын Жана жыл!
Куанамыз баршамыз.
Кыдыр ата келіп тур,
Ортамызда шыршамыз.
Халкыма келді жана жыл.
Кут акелді, береке.

Жанаша болып кунтізбе,
Басталды бугін мереке.
Жана жылда тілейміз,
Халкымызга молшылык.
Жеріміз биыл коркейіп,
Болмаса екен таршылык.
Бакыт конып еліме,
Жауын жауып жеріме,
Аулак болсын куаншылык.
Бале жала алыстап,
Кауып катер калыс кап,
Ортак дінде бас косып,
Барша улттын баласы,
Котерілсе гарыштап.
Бар тілегін арнаса,
Бір Аллага багыштап.
Айтып, айтпай не керек,
Кайран казак баласы,
Тусінбейсін созімді,
Акикаттан алыстап.Шаныракка бата.

Алтын болсын босаган.
Куміс болсын ошаган.
Шаныракка кут дарып,
Жарылкай берсін Жасаган.

Торкалы болсын тойыныз.
Субелі болсын койыныз.
Молшылык болып дастархан,
Ортага кымыз койыныз.

Бакыт конып басына,
Кыдыр келіп касына,
Кут береке орнасын,
Тауына да, тасына.

Шаран толсын кымызга.
Табагын толсын уызга.
Агайынын жиналып,
Беделін артсын туыска.

Кошін болсын колікті.
Бакшан болсын орікті.
Кыздарын болып укілі,
Улдарын болсын борікті.

Арнайы бата.

Аман болсын жан басын.
Осіп онсін мал басын.
Таршылык корме жалганда,
Пендеге кунін салмасын.

Душпанын келіп касына,
Аяктан сені шалмасын.
Оз берекен озінде,
Озегін асте талмасын.

Агадан сурап ак бата,
Колынды жайып алгасын,
Жараткан ием жар болып,
Жасына жас жалгасын.

Уа, Жараткан Кудырет,
Ак батамды кабыл ет.
Тілегенін бул уйдін,
Назарына алып от.

Мадинада Мухаммед,
Туркістанда Кожа Ахмет,
Мангыстауда Пір Бекет,
Колдауынды салып от.

Онерлі балага бата.

Талапты бала пендесін.
Онерін кокке орлесін.
Сырын ашып ан-куйдін,
Баса бер саздын пернесін.

Жасына жас коса бер.
Тен курбыннан аса бер.
Коніліне кірбін жоламай,
Кайгы муннан каша бер.

Аруактар колдап озінді,
Сонына пале ермесін.
Ата-ананды сыйлай біл,
Жамандык сенен кормесін.

Жарылкасын Кудырет.
Халкына жаса кызымет.
Онердін шалкар колінде,
Акку болып жузіп от.

Кабыл боп елдін батасы,
Аугансон саган ынтасы.
Жуз жасагын карагым,
Гасырдын болып курдасы.

Ораза батасы.
(мусылманга)

Оразан кабыл болсын  мусылмандар.
Ниетін Жаратканга     усынгандар.
Алладан тілектерін   кабыл болып,
Ойдагы орындалсын   бар армандар.

Оразан кабыл болсын   устагандар.
Парызын шаригаттын   бузбагандар.
Алладан тілектерін   кабыл болып,
Болмасын арамызда     кунахарлар.
Оразан кабыл болсын    жамагатым.
Сактаган пайгамбардын   аманатын.
«Умматім, уматтім» деп сураганда,
Тигізсін бізге онын шапагатын.Курбандык батасы.

Курбандык бір Аллага
Арнайы мынау малыныз,.
Журектен амір келген сон
Ниеттеніп шалдыныз.

Кабыл болсын тілегін,
Орындалсын арманын.
Иманды болсын журегін.
Бакыт конып, кут дарып,
Шанырак пен босаган.
Ибрахим анау атага,
Кок кошкарды тастаган,
Жарылкасын Жасаган.
Иманына иман жалгаган.
Кылган мынау ісінді,
Ата бабан ансаган.
Риза болып Аруагын,
Колдап жаткан жайы бар,
Айтсам бала мен саган.
Сауап болып озіне,
Бала шаган, шаныракка,
Тие берсін тіріне,
Ата-Бабан, Аруакка.
Киындыкта, тарлыкта,
Берген батам кабыл боп,
Алдында турсын ар уакытта.
Тусірмесін Танірім,
Капір салган кармакка.Суннет батасы.

Барша бала арманы,
Жігіт болдын балакай.
Шашу ане шашылып,
Той боп жатыр «Алакай»

Аке-шешен куткендей,
Мумін болдын балакай.
Отеп жатыр паразын,
Мусылмандык занга сай.

Шаригаттын  суннеті,
Пайгамбардын курметі.
Кабыл болсын Алладан,
Ата ананын міндеті.

Куранда болсын ынта, угым.
Иманды балсын урпагын.
Тілеген тілек кабыл боп,
Буйыртсын Алла жумагын.

Женіл болсын жарасы.
Тай-кулындай жарысып,
Шауып журсін ортада,
Бар казактын баласы.

Тусаукесер батасы.

Бір кадам, екі кадам жаса балам.
Келді гой енді міне жаска балам.
Омірде ар кадам кутты болсын,
Ешкімнін ала жібін баспа балам.

Ала жібін жалганнын естік бугін
Кошакан тусауынды кестік бугін
Колды жай агайын бір кісідей,
Кутты кадам балага дестік бугін.

Кут кадам тілейміз булдіршінге
Екі басып,бір кулап кулдірсін де
Омірде куламасын дурыс журіп,
Халкына адал болып ар ісінде.

Тусау кесер апасы кутты болсын
Ботакан кадамын мыкты болсын
Тілеуі тустардын кабыл болып,
Анасы  бауырына жукті болсын.

Токым кагар батасы.

Ер баланын бір тойы,
Токым кагар білгенге.
«Жігіт болды» деген соз,
Балан атка мінгенде.

Мыкты болсын такымын.
Куансын алыс, жакынын.
Атка кондын жігіт боп,
Толсын енді акылын.

Алтыннан болсын жугенін.
Аргымак болсын мінгенін.
Узенгін болсын кумістен.
Талмасын атын журістен.

Жолдын алыс жакынын,
Атка мінсен білерсін.
Кімнін алыс жакынын,
Отка туссен білерсін.

Байлаганын нокталы болсын.
Айдаганын жортпалы болсын.
Акшан алтынмен болсын.
Ойын халкынмен болсын.

Тілашар батасы.

Бастауына білімнін,
Келдін бугін булдіршін.
Кутты болсын кадамын,
Аліппені білдін шын.

Пірдін колын устадын,
Ол сенін алгаш устазын.
Тапсырдык балам озінді,
Бул сенін алгаш ушканын.

Кутты болсын кадамын.
Ушкыр болсын каламын.
Кендігі  консын озіне,
Киелі мына даламнын.

Білімін алар коп болсын.
Жемісі ылгый кок болсын.
Алга бастап талабын,
Арбір созін доп болсын.

Молладай болсын ниетін,
Патшадай болсын курметін.
Галымдай болсын ілімін,
Халкымдай болсын білімін.

Уйленген жастарга.

Кудай коскан косагын,
Кутты болсын босаган.
Колга конган кусынды,
Тугырлы кылсын Жасаган.
Уйленген мынау жастарга,
Болсын батам арнаган.

«Таубе» дейік Аллага,
Кабыл болмай мундайда,
Ешбір тілек калмаган.
Баянды болсын махаббат,
Екеуінді тандаган.
Жоламасын Азазіл,
Сан сезімді жалмаган.
Періштелер кузетсін,
Ак тосекті ортада,
Екеуіне арнаган.
Сенім оты сонбесін,
Кос журекті жалгаган.
Кабыл болсын тілектер,
Аруактарын колдаган.
Некелерін килсын,
Мешіттегі молладан,
Кияметтік жар болу,
Буйрыкты болсын Алладан.Сапар батасы.

Торт тарапка барсанда,
Сапарларын он болсын.
Артын калын шан болып,
Алдын сара жол болсын.
Кайда барып токтасан,
Ырызыгын мол болсын.

Кайда барып консанда,
Конакжайлы ел болсын.
Тозан басса бетінді,
Молдір салкын кол болсын.
Ыстык  опсе етінді,
Самал салкын жел болсын.
Кырлы кырат белдерде,
Танымайтын елдерде,
Такаганда касына,
Айтар созі «кел»болсын.
Колігін бір сыр бермей,
Казан аттай жулкынсын.
Жазык, жазык жерлерде,
Тайбуырылдай кулпырсын.
Ойлаган ісін ондалып,
Сайлаганын сомдалып,
Арбір ісін жон болсын.
Аман есен оралып,
Сапардын соны ел болсын.Устаз батасы.

Ат туягын тай басар.
Келді кезін коштасар.
Білген сайын білім жок.
Журегін мен акылын,
Сонда гана достасар.

Бата алганын орынды,
Есінде болсын аркашан,
Батадан бурын антын бар.
Анттан бурын сертін бар.
Осылардан бет бурсан,
Арылмайтын дертін бар.
Ант-ісіне адалдык.
Сурайтын оны халкын бар.
Серттен аркім суралар,
Кияметке жеткенше,
Орындайтын еркін бар.
Жолын болсын шырагым,
Істеген арбір жаксы ісін,
Бул дуниеде парызын.
Ол дуниеге карызын.
Есек жолын іздетпей,
Уйреттім аркез нар ізін.
Кызмет ет халкына.
Адет, гурып, салтына.
Дінгегі бол дініннін,
Ерікті, алде еріксіз,
Бас бурарсын шартына.
Ісіне болгын сабырлы,
Адал болгын антына.
«Пайда кунем болам» деп,
Урынып журме карагым,
Арамзанын наркына.
Арине аркез карарсын,
Парасатын мен паркына.
Жокты кайдан табарсын,
Оралсанда артына.
Білім менен болганмен
Белмесен егер меженді,
Бола алмассын нар тулга.
Киын кыстау кез туса,
«Кудай озін онда» деп,
«Аруак озін колда» деп,
Казакша былай айтканда,
Арка суйеп турарсын,
«Казак» деген халкына.
Устазыннын кадірін,
Сонда гана білерсін,
Бірак колын жетпейді,
Руксат жок артына.
Кандай жагдай болса да,
Киндыктан тартынба.
Кара нар гана арналган,
Жук ауырын артуга.Наурыз тойына.

Келді міне наурыз
Котем келді агайын.
Кун тенесіп айменен,
Рахымы Алланын,
Коктен келді агайын.

Туйе боздап, кой коздап,
Сай салада су агып,
Жылу  келді агайын.
Кыдыр ата кош бастап,
Жана туган айменен,
Жылын келді агайын.
Кутты болсын жыл басы,
Дегім келді агайын.
Коже ішіп, курт май,
Жегім келді агайын.
Етек жені жайылып,
Ырыс келді агайын.
Екі беті кызарып,
Араздаскан былтыргы,
Туыс  келді агайын.
Жанартып сані каланы,
Оятып ані даланы,
Жыл  кусы келді агайын.
Жылдан, жылга жалгаскан,
Наурызын той болсын.
Ак,  карасы аралас,
Коран  толган кой болсын.
Акка толып шараныз,
Айран ішіп баланыз,
Аузы басы май болсын.
Жылдын басы наурыз,
Той тойлаган ай болсын.
Кен даланы толтырган,
Торт тулігін сай болсын.
Шалдар устап шараны,
Кемпір устап баланы.
Келін ыстап сабаны,
Кырда ойнап кулыншак,
Жабагыныз тай болсын.
Елменен ел кауышып,
Кыс коктемге ауысып,
Араласып агайын,
Конілдері жай болсын.
Улттын тойы «Наурызы»
Акка жетіп ауызы,
Табак, табак уызы,
Ішкендері шай болсын.
Сыбагасы улкеннін,
Казы карта, жал болсын.
Наурыз коже ортада,
Шекер менен бал болсын.
Кабыл болып тілегім,
Алла елге жар болсын.Сайыс батасы.

Ел коргаган ер болсан,
Колдан берме намысты.
Коян да казір елемес,
Бута менен камысты.

Тайталаскан палуанды,
Жекпе жеке алып шык.
Жамбаска сал, конбесе,
Аягынан шалып жык.

Коскан атын байгіде,
Кос канатты кус болсын.
Кош бойына озык кеп,
Душпанына мыс болсын.

Жеке дара мареге,
Топты жарып озып от.
«Жараткан ием жар бол» деп,
Екі колынды созып от.

Кандай сайыс болса да,
Багын болсын басында.
Кажымукандай атаннын,
Колдауы болсын касында.

Утыс батасы.

Уткан мынау утысын,
Несіп болсын озіне.
Белдескеннін белін уз,
Сен дескеннін созін буз.
Жар басына жолама,
Кауып болар биік куз.

Алысканды алып жык,
Шалысканды шалып жык,
Жарысканнан озып кет,
Намыска тисе козып кет.
Колдап журсін озінді,
Пірдін пірі, Пір Бекет.
Халкынды ойлар ул болсан,
Алдында болмас бір богет.
Тірескенді тыртык кыл.
Курескенді  мыртык кыл.
Дандайсыма біракта,
Жанылмайтын жак болмас.
Кайрылмайтын бак болмас.
Арзандамас пул болмас,
Арзымайтын кул болмас,
Куатын барда кармап кал.
Омір занын білсеніз,
Бірде ащы, бірде бал.Дастархан батасы.

Дастарханын базарлы,
Аркашанда ток болсын.
Уайым- кайгын азарлы,
Ешкашанда жок болсын.

Койган дамін ортага,
Тамсандырар дамді болсын.
Жиган ортан, конагын,
Сыпайымды, санді болсын.
Берген елдін батасы,
Конілге конар манді болсын.
Конагын Кыдыр болсын.
Тілегі кунды болсын.
Басына бак кондырып,
Камбан унды болсын.
Торіне келген бек болсын.
Ризашылыгы коп болсын.
Танір сені жарылкап,
Бакыт кусы кеп консын.
Арбір істе жолын боп,
Коп тілеуі сеп болсын.
Касібін  салалы болсын.
Балан, балалы болсын.
Келінін келісті болып,
Кызын орісті болсын.Еліме бата.

Казагымды, елімді,
Дешті Кыпшак жерімді,
Палекеттен коргасын,
Арбір кунін ашык болып,
Тобене булт конбасын.
Малын менен басына,

Карін менен жасына,
Сарыаркан кен далан
Киелі кара шанырак,
Дастархан ортак асына,
Еш жамандык болмасын.
Кыдыр болып жолдасын,
Берекелі бак конып,
Каулап оссін жан басын.
Несібен артып кун сайын,
Озгеге кунін салмасын.
Мол болып алтын казына,
Озегі елдін талмасын.
Иманды болып урпагын,
Аруактан колдау жалгассын.
Пайгамбар болсын колбасшын.
Жарылкаса Жараткан,
Жамандыкка бармассын .
Акыргы мынау заманда.
Адастырмасын албастын.Дуга батасы.

Ауелі Кудай ондасын.
Ай козінде Аулие,
Кун козінде Аулие,
Магрифта Аулие,
Машрифта Аулие,
Бірігіп барі колдасын.

Иман болып жолдасын,
Тажалдын ісі онбасын.
Козділердін козінен,
Созділердін созінен,
Азазілдін азгыруынан,
Екі дуниенін азабынан,
Душпаннын мазагынан,
Тозактын отынан,
Патшанын сотынан,
Дауасыз дерттен,
Тілсіз жау орттен,
Мезгілсіз олімнен,
Имансыз еліннен,
Инабатсыз келінен,
Акымак баладан,
Алжаскан данадан,
Кумар куган кариядан,
Тасыган дариядан,
Сактай гор!Дуга тілек.

Кунадан бізді шектетіп,
Жараткан Ием жарылка.
Тазалай гор рухымызды,
Болгандай кылып ак улпа.

Жараткан Ием жарлык ет.
Тілегімді кабыл ет.
Ахиреттін кунінде,
Кыла корме кара бет.

Жараткан Ием гафу ет.
Улдарымызды «Сункар»кыл,
Кыздарымызды «Акку» кыл,
Душпанымызды каріп ет.

Жараткан Ием  Кудырет.
Муратымызды асыл ет.
Урпагымызды улык кыл,
Жолатпай еш касырет.

Жараткан Ием  бере гор,
Екі  дуниенін базарын.
Ахиретке барганда,
Нурлы болсын ажарын.

Жараткан Ием Жарылка
Кешіре гор кінамды.
Ар нарседе бастай гор
Оз ісіне унамды.

Жалган созден сакта.
Кумарткан козден сакта.

Кайырсыз істен сакта.
Бузакы куштен сакта.

Каралык ниеттен сакта.
Имансыз журектен сакта.

Уятсыз данадан сакта.
Душпан баладан сакта.

Капір жардан сакта.
Жалган ардан сакта.

Капір болган елден сакта
Катын болган ерден сакта

Бекімі жок серттен сакта.
Комусіз оліктен сакта.

Коргенсіз кыздан сакта.
Кесапатты улдан сакта.

Аділетсіз улыктан сакта.
Жагымсыз кылыктан сакта.

Осекші коршіден сакта.
Каралы елшіден сакта.

Каралык дугадан сакта.
Кара ниет емшіден сакта.

Кунамді ар кез кешіріп,
Алла адал ісімді жакта.

Катынга бата.

Ошагында шок  болсын.
Уайым кайгын жок болсын.
Шаруан да болып береке,
Балашагын ток болсын.

Балалы болсын курсагын.
Торкалы болсын уршыгын.
Казанын болып какпакты,
Сукпасын ит тумсыгын.

Сыртыннан соз ермесін.
Жамандык козін кормесін.
Каралык бойга отпесін,
Кундестін каргысы жетпесін.

Казанын майлы болсын.
Турмысын жайлы болсын.
Бутагын осіп бакша болсын.
Тиынын осіп акша болсын.

Ірген кілемді болсын.
Енен коргенді болсын.
Інгенін боталы болсын.
Енбегін атаулы болсын.

Келіндерге бата.

Акылды енелі бол.
Абысынга беделді бол.
Кайын апана жагымды бол.
Кайын журтына жугымды  бол.

Ардакты аталы бол.
Он ісінмен баталы бол.
Кайын агана кадірлі бол.
Ар ісінде сабырлы бол.

Байына суйікті бол.
Ай, жылында жукті бол.
Кайын сініліне сырлас бол,
Кайнына курдас бол.

Малга барсан конекті бол.
Суга барсан шелекті бол.
Ошакка барсан отынды бол.
Бауга барсан желекті  бол.

Кішпейіл, суйкімді бол.
Онерге икімді бол.
Жумысында епті бол.
Шанырагында копті бол.

Улыма  бата.

Таза болгын карагым,
Тас булактай таудагы.
Иіліп тур карагым,
Жас курактай сайдагы.
Карда журген каргадай,
Каралыкка жолама.

Жапалактай жардагы,
Жамандыкка жолама.
Саз балшыкка аунаган,
Корсылдама доныздай.
Коп ішінде уксама,
Шыбын, шіркей, конызга.
Колге конган аккудай,
Сані болгын елімнін.
Сыбызгыдай сызылган,
Ані болгын елімнін.
Алатаудай атакты,
Ураны бол елімнін.
Кокке созган канатын,
Кыраны бол елімнін.
Ел шетінде туратын,
Уланы бол елімнін.
Елін ушін, жер ушін,
Кырагы бол, Ей- улым.Басына бата.

Басын, басын, басына,
Кабагына, касына,
Бірге журген досына,
Дастарханын табагын,
Алдындагы асына,
Карі менен жасына,
Жайлау, коныс, кен далан,

Орман, тауын, тасына,
Агайынын, журагат,
Жакынын мен туысына,
Кок шатырлы уйіне,
Кора-копсы, косына,
Кора толы малына,
Уй сыртында талына,
Кудыгына, суына,
Казан-ошак, отына,
Астындагы атына,
Тыгып койган затына,
Жоламасын балекет,
Кылмасын душпан карекет.
Каргысы жаудын жетпесін.
Каралык-дуа отпесін.
Басыннан багын кетпесін.Балдызга бата.

Кырда журген маралдай,
Керіліп ос, балдызым.
Сабагындай жузімнін,
Оріліп ос, балдызым.
Карга аунаган тулкідей,
Кулпырып ос, балдызым.

Агытылган кулындай,
Булкынып ос, балдызым.
Колде ойнаган аккудай,
Кикулап ос, балдызым.
Кокте ушкан кырандай,
Санкылдап ос, балдызым.
Коз-лактай тастагы,
Ойынактап ос, балдызым.
Кыр гуліндей котемгі,
Жайкалып ос, балдызым.
Тоты кустай таранган,
Корікті бол, балдызым.
Кумда оскен куландай,
Ерікті бол, балдызым.
Кызгалдактай кулпырган,
Кылыкты бол, балдызым.
Окылмаган кітаптай,
Кызыкты балдызым.Онерге бата.

Білім болсын інкарін.
Талаптын мін тулпарын.
Акыл жина жасыннан,
Журекте болса ынта, угым.

Онер болсын кумарын.
Биік болсын шыгарын.
Ынтан болсын ар іске.
Жалкаулыкка жолама,
Жанып турсын шырагын.
Кенейе берсін  орісін.
Коріне берсін жемісін.
Терен болсын талгамын.
Икемді болсын бармагын.
Уйренуден жалыкпа,
Сезсенде ауыр салмагын.
Сексен онер білсенде,
«Білемін» деп калмагын.
Бір онермен токтама,
Жасында коп алмагын.
Жетелі істен жиркенбе,
Аліптін кут ар жагын.
Саргайган жетер муратка.
Етек женін толысса,
Устаздын ісін жалгагын.Маскунемге бата.

Козді ашып жумгандай,
Мына жалган кас кагым.
Жамандыкка баспагын.
Шаригаттан аспагын.

Жаксылардын касынан,
Сылтау іздеп кашпагын.
Жаман кылык бойына,
Жинап алган тастагын.
Кормейсін бе тагдыры,
Кор болганын басканын.
Куыс кеуде кумарын,
Кошеде жур ашкарын.
Текті туган ул болсан,
Озінді озін баскаргын.
Дарет дарып таніне,
Косылмай арак заріне.
Зияратка барсаншы,
Урынбай сен турганда,
Аруактардын каріне.
Бала шаган жарын бар.
Каусаган уйде карін бар.
Ажептуір жігітсін,
Намысын бар, арын бар.
Жаксылардан тегін бар.
Жан жагына каршы,
Жалган мынау омірде,
Досын болса «ку арак»
Сенін кандай орнын бар.Керуенге бата.

Кер жорга мініп жол баста.
Керней тартып кол баста.
Зияратка шыккан керуенге,
Жоламасын жын, албасты.

Аруак колдап сендерді,
Сапарларын он болсын.
Барган жерде Бабалар,
Шипа салып,ем болсын.

Мазарлардын  басында,
Аллага арнап курбан шал.
Багыштап Куран, асынды,
Аруактардан колдау  ал.

Алла берсе тілекті,
Козгар Аруак журекті.
Колынды жай пенделер,
Котеріп кос білекті.

Алладан болсын тілегін.
Ашылып анык журегін.
Тылсымнын берген батасы,
«Кабыл болсын»деп тіледім.

Жар-жар
(Кудаларга).

Ак сандыкты  анасы сактады ма,
жар-жар.
Ата –ананын уміті акталдыма,
жар-жар.
Кудалар мен кудагый екі жактан,
жар-жар.
Кудаласып бір созге токтадыма,
жар-жар.
Кутты болып кадамы куда келді,
жар-жар.
Шанырагына бул уйдін кут акелді,
жар-жар
Бізде міне тойынды тойлай келдік,
жар-жар.
Екі жастын бакытын ойлай келдік,
жар-жар.
Торкалы бул тойыныз, кутты болсын,
жар-жар.
Арадагы мын жылдык, мыкты болсын,
жар-жар.
Кудалардын салтына, жугінейік,
жар-жар.
Аранызда той тойлап, біз журейік,
жар-жар.
Торге шыгып кудалар,торлетініз,
жар-жар.
Кудагыйды ортага алып, терлетініз,
жар-жар.
Жаксы екен кудалар, келбетініз,
жар-жар.
Келер жылы бесікті тербетініз,
жар-жар.
Осындай той ар уйде, бола берсін,
жар-жар.
Сіздей куда болардай, бала берсін,
жар-жар.
Ак туйенін карыны, жарылган кун,
жар-жар.
Ата-анасы парыздан,арылган кун,
жар-жар.
Ал кудалар бул тойды тойланыздар,
жар-жар.
Кызыгына жастардын, тойманыздар
жар-жар.
Табак,табак ас койдык,алдынызга,
жар-жар.
Жамбыс пен бас койдык,алыныздар,
жар-жар.
«Куданы сыйла Кудайдай», деген елміз
жар-жар.
Бір жегенде бір тайды, жеген елміз,
жар-жар.
Оз тойынды тойлауга кулшыныныз,
жар-жар.
Бугінгі кун жарылган, буршігініз,
жар-жар.
Торде отырган бас куда, бакуатты,
жар-жар.
Барі жайсан жаксылар,  аруакты,
жар-жар.
Бір бірінді кудалар, сыйланыздар,
жар- жар.
Шама келсе кок суды, куйманыздар,
жар-жар.
Екі жакка тілекті, тогініздер,
жар-жар.
Екі жактын кызыгын, корініздер,
жар-жар.
Заманыннын наркына, ерініздер
жар-жар.
Ел беретін кадені, берініздер,
жар-жар.
Адет-гурып салтынан, аспау керек,
жар-жар.
Жастар келсе бул тойды, бастау керек.
жар-жар.

Малшыга бата.

Кутты болсын Жалганда,
Арбір баскан кадамын.
Бак оралсын басына,
Ак оралсын асына.
Боденедей жоргалап,
Кыргауылдай коргалап,
Ырыс келсін касына.

Айылын бос болмасын.
Жокшылык дос болмасын.
Такымын мыкты болсын.
Курыгын кутты болсын.
Канжыган канды болсын.
Куйысканын бокты болсын.
Торт кубылан тен болсын.
Жайылымын кен болсын.
Ноктан малды болсын.
Жылкын жалды болсын.
Калтан акшалы болсын.
Катынын  алкалы болсын.
Малын базарлы болсын.
Турмысын ажарлы болсын.
Торт тулігін сайга толсын.
Толін егізден болсын,
Жегенін семізден болсын.Акка бата.

Бак кетпесін басыннан.
Ак кетпесін асыннан.
Ат кетпесін астыннан.
Желіде кулын кісінеп,
Шаран толсын кымызга.

Табан толсын уызга.
Кубін кутты болсын.
Биен сутті болсын.
Жылкын уйірлі болсын.
Айгырын куйлі болсын.
Каргыстын тілі отпесін.
Урынын колы жетпесін.
Тіл мен козден сактасын.
Бале-жала есікті,
Ешкашанда какпасын.
Киын кыстау кез болса,
Елге ішкізген кымызын.
Босаганды актасын.
Жараткан Ием  сактасын.Толге бата.

Алла берген несібе,
Торт тулікпен асырап.
Айналайын казагым,
Кадірін онын білесін.
Жаннан бурын мал сурап,
Амандасып журесін.
Толін тортке улассын.

Торт тарапка мал сыймай,
Онан арі кыр ассын.
Борінін аузы майырылсын.
Урынын колы кайырылсын.
Кен даланда бытырап,
Малын еркін жайылсын.
Жут келмесін косына.
Дерт бермесін басына.
Кымызына мас кылып,
Казы-карта жегізген,
Мінсен колік, жесен ет.
«Таубе Кудай» дегізген.
Камбар ата баласы,
Кутты болсын кулыншак..
Торде сырмак,текемет.
Конагын, досын жайлаган,
Киіз уйін бас панан.
Бар турмысты байлаган,
Мынгыртып  оны айдаган,
Аузынды майлаган,
Кисен киім, жесен ет,
Шопан ата баласы,
Кутты болсын кошакан.
Ортамызда сары май,
Кеулеп оны айырмай,
Отырганды кім корген,
Айран, куртка жарымай.
Акка малып аузынды,
Наурызга жеткізген.
Зенгі-Баба баласы,
Кутты болсын  бузауын.
Сары інгеннін сабасы,
Сары шубат ішкізген.
Мойнынызга бокебай,
Шуда байпак кигізген.
«Ботам, ботам»дегізген.
Жугінді артып кара Нар,
Осы калге жеткізген.
Ойсылкара баласы,
Кутты болсын ботакан.
Торт туліктін пайдасын,
Кім кормеді ойласан…
Отын кылып арбасын,
Шошка кылып майлы асын,
Кесірге Кудай жазбасын.Шаруага бата.

Тукым сепсен егіске,
Оніп оссін жалпайып.
Мал айдасан оріске,
Желіні оссін талтайып.

Бидай осіп нан болсын.
Камбан толып, кам болсын.
Бузау осіп, тана болсын.
Кузде ірі кара болсын.

Кулын осіп тай болсын.
Согымын табан май болсын.
Уйір, уйір жылкына.
Айгырлары сай болсын.

Табын, табын койына,
Тар болмасын жайылым.
Кыспак кормей кыстауда,
Кудайдан болсын кайырым.

Отыз інген боталап,
Шубат толсын шарана.
Енбегінді Алла багалап,
Береке берсін шаруына.

Жомарт десін «Ел арна»
Болсын саган жарнама.
Батам болсын багалы,
Бір кой салгын арбама.

Жанжагына карама,
Калжын да болса, кистыр.
Озінді озін зорлама.
Жарынмен акыл туйстір.

Шопшіге бата.

Шабындыгын шурайлы,
Жасыл болсын шапканын.
Мая, мая шоп болып,
Торт тулік болсын бакканын.

Кыстын камын жазда ойлап,
Кордім шаруа жатканын,
Ак батамды кабыл алып,
Орттен Кудай сактагын.

Тойымды болсын малына,
Келесі жазга жеткенше.
Аман болсын мал басы.
Алты ай кысын откенше.

Мал азыгы мол болсын.
Келесі жылга кор болсын.
Толін толдеп егізден,
Табысын аркез зор болсын.

Сактык батасы.

Елдін ішін торыган,
Сумнан Кудай сактасын.
Таудай болып тасыган,
Судан Кудай сактасын.

Агзанды ауру кылатын,
Курттан  Кудай сактасын.
Агайынды жеті бас,
Жуттан Кудай сактасын.

Кара ниет, суык кол,
Урыдан Кудай сактасын.
Азу тісі аксыйган,
Боріден Кудай сактасын.

Дауалы, кейде дауысыз,
Дерттен Кудай сактасын.
Кайырлы, кейде кайырсыз,
Оліктен Кудай сактасын.

Жеріне апат акелер,
Булттан Кудай сактасын.
Халкына пале акелер,
Кылыктан Кудай сактасын.

Сары котырдай жабыскан,
Жаладан Кудай сактасын.
Ел арасын булдірер,
Аладан кудай сактасын.

Каралыкты туйіншек,
Каргыстан Кудай сактасын.
Обалы, ойран, опасыз,
Коныстан Кудай сактасын.

Бірге туып жау болар,
Туыстан Кудай сактасын.
Шешілместей дау болар,
Урыстан кудай сактасын.

Сауда батасы.

Саудан болсын еселі.
Кайтпасын нарык меселі.
Куннен кунге орістеп,
Жаулап алсын кошені.

Тиыннан тенге куралып,
Кун сайын оссін есебі.
Кешегін болса бармактай,
Бугінгін болсын бес елі.

Нарыктын шык тауына.
Айналсын пайдан жауынга.
Баскан кірін батпандап.
Ауыса берсін ауырга.

Танір берген табысын,
Келе берсін торіне.
Жалгыз кормей кызыгын,
Пайдан тисін еліне.

Колік  батасы.

Кутты болсын колігін.
Шаттана берсін конілін.
Жаккан отын мазданып,
Кыздыра берсін корігін.

Баскан сайын баса бер.
Аскар белден аса бер.
Еш балеге жоламай,
МАИ-лерден каша бер.

Жол сапарга шыкканда,
Сурінбесін туягын.
Елемесін жолдардын,
Кисыгы мен киянын.

Талай елмен кауышып,
Омірін болсын  корікті.
Талай жерді аралап,
Жолын болсын колікті.

Немереме бата.

Айналайын «Калканым»
Урпагымнын тол басы,
Асылдан туган асыл тас,
Буынымнын жалгасы,
Байтеректін бутагы,
Тукымымнын унтагы.

Айналайын немерем,
Ойнактаган лактай,
Жагадагы курактай.
Туын болсын баракты.
Гумырын болсын сабакты.
Конарда бол куйрыкты,
Биікте бол канатты.
Капыда калма карусыз,
Жігіт болгын жаракты.
Мынга таты бір озін,
Мысынды жау баспасын.
Баспасын кайгы кабакты.
Колдасын сені Бабалар,
Аркан болсын аруакты.
Жебесін сені ар істе,
Досын болып періште.
Аллага сені тапсырдым.
Жалбарынып, дугамен,
Жалгыз Ие-Бір кушке.
Кунін тусын оныннан,
Айын тусын солыннан,
Адастырмасын Азазіл.
Тура тоте жолыннан.
Адалдык берсін асына,
Бакыт консын басына,
Бакуатты, омір сур,
Косылып жасын жасына.
Нар алып менін батамнан,
Талім алгын атаннан,
Ар созім саган аманат.
Акылмен істі ойластыр.
Озіннен келер урпакка,
Жаксылыкты жалгастыр.Анама бата.

Амірімен Алламнын,
Курсагында Анамнын,
Бір тамшыдан жаралдым,
Урпагы мен Адамнын.

Екі аякты мен пенде,
Ак сутінен Анамнын,
Нар алып мына жалганда,
Есебіне кірдім Галамнын.

Жарылкауышы Жалганды,
Жарылка Алла анамды.
Сурауга сенен тілекті.
Уйреттін беріп каламды.

Жарык дуниеге келуге,
Себепші болган Анама,
Тілегім бір озіннен,
Рахымынды аяма.

Кудыретті шипагер.
Ауруына шипа бер.
Нурга болеп мапелеп,
Тосенішіне улпа бер.

Базарында Жалганнын,
Берерінді тауыспа,
Атагын онын жайгайсын,
Алыс, жакын туыска.

Бар балеге тузак кур.
Гумырын онын узак кыл.
Жарылкаушы Кудырет,
Барар жерін жумак кыл.
(Аминь).

Акеге дуга.

Атын сенін атаулы.
Байтеректін басында.
Мен сенін бір бутагын,
Журмеген бугін касында.

Кошесінде бакидын,
Жарылкасын Кудырет.
Жалганда калган парызын,
Ахиретте гафу ет.

Жарылкаушы кудырет,
Жарылкаудын камын ет.
Кыл копірдін устінен,
Суріндірмей алып от.

Мінген атын пырак кыл.
Журген жерін жумак кыл,
Жумакта орынын, турак кыл.
Мангі баки узак кыл.

Аскар тау, аруак акеме,
Дугамды менін мирас кыл.
Улылардын шапагатын,
Акеме де уластыр.

Багыштаган Куранды,
Окыган арбір дугамды,
Жарылкаушы Жараткан,
Кыла коргін унамды.

Жаксылардын косында,
Акемде менін болсын да.
Кабыл болса тілегім,
Колдауы болсын касымда.
(Аминь).

Кудага бата.

Сурасан бата берейін,
Колынды жай ниет кып.
Созімнен маржан терейін,
Кудалыкты курмет кып.

Тоскейде косып малымды,
Тосекте косып басымды,
Ортак кылды Кудірет,
Дастарханда асынды.

Балалар бугін ер жетіп,
Орге орлетті тасымды.
Оздерінмен куда гып,
Торге  откізді басымды.

Курметтеп бугін отырсын,
Усынып жамбас, басынды.
Шакырыпсын конак кып,
Жайсан менен жаксынды.

Кыдыр келіп касына,
Бак даулет конып басына,
Мейірін токсін Жараткан.
Карі менен жасына.

Шанырагыннын астына,
Кут, береке орнасын.
Тауын болсын асыл тас,
Алтын, куміс, коргасын.

Коретпесін Жараткан,
Жамандыктын жар басын.
Жетпіс жеті аруагын,
Ар ісінді колдасын.

Ортамыз дангыл жол болып,
Мын жылдык болсын арамыз.
Кызыгын коріп жалганнын,
Жуз жылдык болсын баламыз.

Коршіге бата.

Жалганда жакын коршімді,
Жарылкасын Жараткан.
Тереземізді тен кылып,
Колдасын он канаттан.

Кудай коскан коршімді,
Сактасын Алла жар болсын.
Болмасада  озімде,
Сол шаныракта бар болсын.

Катар турган коршіме,
Камкор болсын Кудырет.
Камыкпасын от басы,
Ошагы болсын кызу от.

Жамандык коршім кормесін.
Касырет оган бермесін.
Осек, аян жаман соз,
Сонына асте ермесін.

Озіннен коршін бай болсын.
Коре алмастык болмасын.
Айналасы кок желек.
Ешкашанда солмасын.

Тутіні шыксын будактап,
Жаккан оты сонбесін.
Кунде журсін кызыктап,
Бала шага, немересін.

Ортак болсын корамыз.
Сокпак болсын арамыз.
Сонда гана агайын,
Жумакка бірге барамыз.

Жауга бата.

Жаулыгын сенін жамандык,
Азазілден жабыскан.
Журегіндегі каралык,
Пайда болган каргыстан.

Макурым мулде калмагын,
Бул жалганда алгыстан.
Жаулассанда женбессін,
Сен коркау, мен арыстан.

Таубеге келсен мен дайын,
Татулыкка табыскан.
Екумізде пендеміз,
Тускеміз жок гарыштан.

Жумактан кур калдырар,
Шайтан болсан жолама,
Урпагымды азгырмай,
Лагынет, кет алыстан.

Душпандыгын дарыган,
Бойга біткен напсіден.
Душпандыктан арылу,
Істеген арбір жаксы істен.

Адам менен адамнын,
Достасуы зандылык.
Адам менен шайтаннын,
Душпандыгы мангілік.

Адам болсан, дос болгын,
Бауырынмен табысып.
Дос болайык екеуміз,
Кеудемізді кагысып.

Ортак душпан, ортада,
Онында да, солында.
Ол паледен кутылу,
Аллага созган колында.

Жарлыга бата.

«Бергенде Кудай, таубе» деп,
«Алганда Кудай, туба»деп,
Журер  пенде баласы,
«Сауга деп, маган сауга»деп,

Тілегін болса, Алладан,
Тіледім саган несібе.
Озіннен болса ак ниет,
Бермес Кудай несіне.

Жалбарынса пенде, Иесіне,
Тусіп, Алла есіне,
Жарылкайды Жараткан,
Актарыла, косіле.

Акылга аркез жугінгін.
Жаксылыкта білінгін.
Жарылкау саган тіледім,
Болмаса иманын, несіне?

Жарлыга жолдас жалкаулык,
Кейде жуастык, анкаулык.
Кысыр сиыр, кырсык іс,
Кесірлі, кесше ак жаулык.

Осыдан болсан сен алшак,
Аман болса, он саусак,
Басын аман, денін сау,
Озі конар Кут пен Бак.

Алла ондап жар болса,
Аруак колдап нар болса,
Несібен бар жалганда,
Ар тарапта шашылган.

Талапсызга, таршылык,
Талаптыга баршылык.
Тангы асын Танірден,
Калганын ізде омірден.

Жетімге бата.

Жетімді желеп отпеген,
Атасына ул емес.
Пайгамбарга тіл тисе,
Аллага адам кул емес..

«Жетім» саган омірлік,
Жабысып калган соз емес.
Жалгызды Кудай жеткізер,
Уадесі Хактын озгермес.

Жетелі балсан кулыншак,
Жетерсін алі муратка.
Тукымын болсын байтерек,
Жалгассын урпак, урпакка.

Кок тобелі уйінде,
Копіртіп кымыз ішерсін.
Жалгызда болсан жігіт боп,
Додага талай тусерсін.

Топты жарып жаркырап,
Алдына журттын шыгарсын.
Аузына елді каратып,
Талайдын аузын буарсын.

Терезен елмен тенесіп,
Тектілігінді ел корсін.
Торіне жаксы жиналып,
Косеген сенін когерсін.

Киен болып когершін,
Кок аспанда калкысын.
Оркендесін оркенін,
Байлыгын тасып, шалкысын.

Жесірге бата.

Жарын ажал жалмаган.
Жесірлік кімнен калмаган.
Камыкпагын карагым,
«Тустім» деп ерте арбадан.

Жарылкаса Жараткан,
Муратына беттейсін.
Басыннан отіп кара аспан,
Жарык кунге жеткейсін.

Олгенменен олмек жок.
Жасыл желек коктейсін.
Бул жалганда жабыркап,
Мунаюмен отпейсін.

Етегін устап жаксынын,
Жалгассын асыл арманын.
Жол корсетсен жаманга,
Шайнаулы калар бармагын.

Саргайган жетер муратка.
Коп алі алда алмагын.
Бала шаган ер жетіп,
Болсын  жасыл орманын.

Агайын туган туыстын,
Екі ортасын жалгагын.
Туганынмен сыйлассан,
Касында болар корганын.

Жетімдік ешкім кормейді,
Ортасында туыстын,
Жан жуымас касына,
Кокірегі куыстын.

Ауруга бата.

Шипагер болса Жараткан,
Жазылмайтын ауру жок.
Басынды бері караткын,
Бул аурудын емі коп.

Коктен туссін кок дарі,
Шипа дарып дертіне.
Жерден шыксын шоп дарі,
Шырай беріп коркіне.

Ішкен асын ішіне,
Емдік болып тарасын.
Арбір созім ниетіне,
Демеулікке жарасын.

Саулык саган жакындап,
Тамырына таралсын.
Ауру сенен алыстап,
Бетін бері карасын.

Камаудагы пендеге.

Капас тордын какпасы,
Алды кенде, арты тар.
Шешіледі топсасы.
Барбір істе шешім бар.

Откен іске оралып,
Окінгеннен пайда жок.
Кебенек киген жігіттер,
Бул заманда кайда жок

Алладан келген жарлыкка,
Кутылардай айла жок.
Басынды бурып он жакка,
Откенінді ойла коп.

«Тек журсен, ток журерсін»
Деген халык данасы.
Жамандыкка болмайды,
Жаратканнын панасы.

Кебенек киген келеді,
Аман болса, дені сау.
Акылды жігіт конеді.
Акымактын ісі дау.

Ер жігіттін тандауы
Мойынмен ісін котеру.
Ез жігіттін тандауы,
Туысына бейнет акелу.

Ортанды ойла оралар,
Бар гой талай коралар.
Кіріп кетсен тагыда,
Козар небір жаралар

Мугедекке бата.

Жок болсада бір мушен,
Рухын барда, танін бар.
Бул жалганда болган сон
Татар тузын, дамін бар.

Мойымагын карагым,
Алла салган курсауга.
Суйген кулда бейнет коп,
Жаксы ат конер тусауга.

Кемістік корсе танініз,
Кейімесін жаныныз.
Конілдін кірі кетеді.
Конілді болса анініз.

Ауырса да танініз,
Ауырмасын жаныныз.
Таза рухын білсеніз,
Екі дуниеде санініз.

Болса да танін жаралы,
Болмасын жанын каралы.
Мын кунаге,бір таубе,
Алда омірдін оралы.

Канша ауыр болса да,
Откеніне окінбе.
Омірдін озі бір бакыт,
Куанасын ар кунге.

Ахиретте орын бар,
Жаны таза аркімге.
Пайдасыз кайгы не берер,
Іштегі жанган ортіне.

Мешелге бата.

Колынды жай анасы,
Бата бердім мешелге.
Кол аягы катайып,
Айналмасын кеселге.

Казіргінін емі коп,
Кандай болсын мешелге.
Жаксы аукат, коп кимыл,
Себеп болсын осерге.

Мешел бала мес карын,
Белгісін ерте білгейсін.
Басы казан, буты ши,
Жас келседе журмейсін.

Жеті жаста жетілер,
Кейін ойнап кулгейсін.
Мешелден шыгар онерлер,
Кезінде оны коргейсін.

Бедеуге бата.

Кынамаса курсагын,
Кыз аулиеге баргайсын.
Тілек тілеп Алладан,
Урпагынды жалгайсын.

Дарет алып таза жур.
Некелімен ойнап кул.
Барлык ауру жуйкеден,
Имансыз журек согар кур.

Жатырдагы каралык,
Туйіншекке айналса,
Сактап сені кала алмас,
Байлык пенен арам пул.
.
Берсе Кудай береді.
Соныннан урпак ереді.
Баскашага  шара жок.
Бермесе пенде конеді.

Бойдакка бата.

Балалыктын базары,
Ертегінін гажабы.
Жігіттік кез, боз бала,
Ол гумырдын ажары.

Жасын келді карагым
Жасыл куйме сайлагын.
Борік киіп басына,
Беліне белдік байлагын.

Жетелесе арманын,
Кызды ауылды торлагын.
Кур кызыктап журмессін,
Калындыкты тандагын.

Жасын отпей турганда,
Отауынды курып ал.
Жастык кезін кок донен,
Кызык куган болар сал.

Аканін созін ескермеу,
Акылга айткан дес бермеу,
Озіне озін катын боп,
Омірін болар бос белбеу,

Жиырма бестен откен сон,
Отызга жасын жеткен сон,
Журісін жалгыз жараспас.
Кыздарда саган караспас.

«Тандаган тазга жолыгар»
Деген казак созі бар.
Ата-ананнын  аландап,
Карап журген козі бар.

Толган айдай толкыган,
Коршілердін кызы бар.
Колында барда, кармап кал,
Базардын тойга бозі бар.

Карі кызга.

Кыз жиырмага келгенде,
Карі болар карагым.
Оні кетіп ажарын,
Сары болар карагым.

Жиырма беске келгенде,
Кызык болмас базарын.
Отыз жаска келгенде,
Білінер аздап тозарын.
Отыз беске келгенде,
Конілді басар мун.
Кырык жаска келгенде,
Уйін болар мазарын.
Онан арі не керек
Аркімнін коріп мазагын.
Жалгыз калсан сопиып,
Омірде сол азабын.
Багын жансын басында.
Елуде міні болмайды,
Ер жігіттін касында.Біткен іске бата.

Тіріде шаруан бітпесін.
Жалгаса берсін жоспарын.
Бірге тойлап ісінді,
Катар журсін достарын.

Ашык болсын аспанын.
Жаркырай берсін жулдызын.
Кутылмасын кашканын,
Бакытты болсын ул-кызын.
.
Табысын болсын комакты.
Торін болсын конакты.
Кызын болсын етекті,
Улын болсын балакты.

Тілін болсын оракты,
Атын болсын канатты.
Елмен болсын ырысын,
Ойламай бай манапты.

Кутты болсын біткен іс.
Коптен ойлап куткен іс.
Баянды болсын аркашан,
Алла берсін куат куш.

Жегенін жаздай кой болсын.
Уйінде жиі той болсын.
Аруак колдап ісінді,
Торт кубылан сай болсын.

Биік болып шанырак,
Кутты болсын босаган.
Берекелі болсын басына,
Мына ісін жасаган.

Алга басып ар ісін,
Талабына нур жаусын.
Тобенде болмай борасын,
Егініне кун жаусын.

Олікке бата.

Каза болсын кайырлы,
Арты болсын шуакты.
Жарылкасын Жасаган,
Аруагы болсын куатты.

Мамык болсын кара жер.
Жаткан корі кен болсын.
Багышталган Кураны,
Ахиретте дем болсын.

Артында калган урпагы,
Аза куннен арылсын.
Уйінде жиі той болып,
Туйенін карны жарылсын.

Аруагы болсын риза.
Кунасін Алла кешірсін.
Тірлікте кылган сауабын,
Еселетіп осірсін.

Кошесінде бакидын,
Жарылкасын Жараткан.
Жазган амал парагын,
Усынсын он канаттан.

Жетелі болсын Аруагы,
Урпагын жиі колдасын.
Шанырагына аулеттін,
Каралык енді конбасын.

Урпагы болып иманды,
Умытпасын Алласын.
Корсетпесін жасына,
Бул омірдін жар басын.

Омірде кылган жаксы ісін,
Балалары жалгасын.
Жаланаш болып аруагы,
Келешекте калмасын.

Зияратка бата.

Кабыл болсын жамагат,
Зияратын жасаган.
Албетте болсын ак кадам,
Аттап шыккан босаган.

Кабыл болсын садакан,
Нурга толсын алакан.
Кабыл болып, тілегін,
Жарылкасын Жасаган.

Аруак берсін ак бата.
Колдап  іштен журекті.
Шапагат жасап биіктен,
Котерсін коса білеті.

Бойдагы бар кеселін,
Каралыктан арылсын.
Шыгар жері кенейіп,
Кірер жері тарылсын.

Кунанді Алла кешірсін,
Сауабынды осірсін.
Киелі Аруак басында,
Алдыннан ак жол косілсін.

Ар пенденін амалы,
Жумсаган акшан шамалы,
Босагана   оралсын.
Даулет болып коралы.

Ниетін осіп, агарып,
Балана тисін сауабы.
Шипа дарып дертіне.
Кетірсін таннен жараны.

Сактасын Алла індеттен,
Орындалмас міндеттен.
Колдауын салып білектен,
Орын алсын журектен.

Берекен, болса шашылган
Кайта оралсын касына,
Багын болса айрылган,
Кайта консын басына.

Балалы болсын курсагын,
Баталы болсын урпагын,
Аруагын болсын риза,
Тубаге келсен шырагым.

Міндетсіме карагым,
Жасаган арбір кадамды..
Сынайды Аруак арине,
Талай сынмен адамды..

Иманга баулы баланды.
Білсін адал, арамды.
Ата-аналык міндетін,
Уйрету жаксы, жаманды.

Осы батам аманат.
Жасына да каріне.
Кабыл болсын ак батам,
Осы отырган баріне.

Намазга бата.

Намазын мынау окыган,
Озін ушін жамагат.
Кулшылыгын Кудайга,
Кураннан тускен аманат.

Жайлы болып турсада,
Естілген мен кулакка.
«Кудай, кудай» дегеннін,
Барі бармас жумакка.

Иманды Алла кабылдар,
Окыганда журекті.
Ниетін болса шынайы,
Кабыл алар тілекті.

Кабыл алсын бір Алла,
Кылган осы намазды.
Журекте болсын иманын
Аркім жаттар кагазды.

Отеніздер карызды,
Кулшылыкты  намазбен.
Дос кылмасын Жараткан.
Шаригатпен аразбен.

Катар турып тілеген,
Кабыл болсын тілегін.
«Алла,Алла» деп турсын,
Аузыннан бурын журегін.

Жасаган жаксы амалын,
Аллага деген кадамын,
Иманменен уштассын.
Ішкі сыры адамнын.

Алланын болсын ондауы,
Аруактын болсын колдауы,
Куран созі акикат.
Пайгамбардын  жолдауы.

Кубылага караткан.
Кабыл алсын Жараткан,

Айт батасы.

Кабыл болсын оразан,
Отыз кундей устаган.
Айтымыз келді мусылман,
Коктегі айга уксаган.

Бойга уялап, иманын,
Сауап болып жиганын,
Тазарып бойын сауыгып,
Рухына куат куйганын.

Отелді бугін парызын.
Кулшылыкка карызын.
Аруактарын риза боп,
Ауырлады таразын.

Колдайды олар куанып,
Урпагынын ниетін.
Олшемі бар сауаптын,
Оларга да тиетін.

Кок пен жердін арасы
Той боп жатыр карашы.
Мереке нагыз осы кун,
Адамзаттын баласы..

Уш кундік бул тойымыз.
Сойылып жатыр койымыз.
Дастарханда ак шелпек,
Ішіп женіз тойыныз.

Жарапазан айтыныз.
Кутты болсын айтымыз.
Урпактарга улгіміз.
Ата-Баба салтымыз.

Айттан айтка жетініз.
Акжаркын екі бетіміз.
Кабыл болсын Алладан,
Аркашанда ниетіміз.

Кабыл болсын ниетініз,
Арылып барлык кунадан,
Акжыркан болып бетініз,
Жумакка  тегіс жетініз.

Кажылыкка бата.

Пайгамбардын еліне,
Мекке, Мадина жеріне.
Сапарыныз он болсын.
Тоте тура жол болсын.

Исламнын торіне,
Аман есен жетініз.
Аруак колдап озінді,
Алладан болсын ниетініз.

Кагбанын кара тасында,
Пайгамбардын басында,
Дуга, тілек тілініз,
Артта калган косынга.

Дугайда салем айтыныз,
Жиналган барша кауымга.
Тілектері айналсын.
Коктен жауган жауынга.

Кажылыктын парызын,
Отеніз жаксы амал гып.
Иманынды Алла бекітсін,
Алынбастай камал гып.

Ата-Баба аруагы,
Меккеде откен шахид боп.
Оганда дуга кылыныз,
«Жумак болсын баки»деп.

Шайтанга тас атыныз,
«Куылсын» деп лагынет.
«Буйырсын» деп казакка,
Акка оралган ахирет.

Замзам суын ішініз,
«Тазарсын» деп агзаныз.
Ысырапка салмагын,
«Суралмайды» деп акшаныз.

Аман есен ортага,
«Кажы», атанып келініз.
Арнайы алган Меккеден,
«Табарук» бізге берініз.

Зулматка дуга.

Тілсіз жаудан -орттен,
Зілзаладан сактасын.
Бетін арі каратсын,
Біздін жерге сокпасын.

Тау кошкіні-таскыннан,
Топан судан сактасын.
Ойда кырда болсада,
Ел ішіне акпасын.

Журтка наубет-аштыктан,
Індеттен елді сактасын.
Капірлерге жетсе де.
Мусылманды Алла жактасын.

Ойрандатар ел ішін,
Согыстан бізді сактасын.
Отанымыздын есігін.
Карулы капір какпасын.

Суга бата.

Таза болсын  ауыз су,
Булагын мен Кудыгын.
Лайламасын жын-шайтан.
Оміріннін туныгын.

«Булак корсен козін аш»
Деген казак накылы.
Алла берген ризык,
Болмасын суын акылы.

Суга симе жас бала,
Арсыз журген мас бала,
Ішпесенде оздерін,
Кырсыгын тиер баскага.

«Судын да бар сурауы»,
Деген казак данасы.
Булак пенен кун корген,
Дешті-Кыпшак даласы.

Ей, адамзат баласы,
Артына бір карашы.
Каншама журт кырылды,
Су таба алмай бір тамшы.

Жер бетінде білсеніз,
Су тіршілік озегі.
Жалауга да тамшы жок.
Жануарга шолдегі.

Ысырап кылма суынды.
Кураса жасыл желегі,
Сусыз олсе табигат.
Табылмас адам корегі.

Суын болсын киелі,
Жасыл болсын жиегі.
Мал жайласа, ел конып
Баска жок ердін тілегі.

Тауелсіздік куніне бата.

Тауелсіздігі казактын,
Кутты болсын байрагы.
Тауелді болган баскага,
Уш гасыр еді ойдагы.

Ежелгі Казак журтынын,
Кім билеген Отанын.
Баскага салып курыкты,
Шыкпап па еді атагын.

Кенес елі ыдырап,
Тегін келді бостандык.
Алла берген багынды.
Айдарлама баска гып.

Таубе казак Кудайга.
«Кудай» деген жылайма.
Аруак колдап турганда,
Енді казак мунайма.

Конституция куніне.

Азат елдін баласы,
Ата занга кол жетті.
Оз занына багыну,
Парызымыз курметті!

Занымыздын  дінгегі,
Колданыстагы кундегі.
Кутты болсын бас кужат.
Патшамыздын енбегі.

Казакстан халкынын,
Кукыгынын кепілі,
Бастан биік турады,
Ар нарсенін кекілі.

Айдарлы болсын занымыз.
Тыныш болсын  заманын.
Занды сыйла азамат.
Сондай болып амалын.

Кутты болсын бул тойын,
Ата-Бабан ансаган.
Тугырын Халык бекітіп,
Бар алемге жар салган.

Казакстан байыргы ел,
Кок туын кокке котерген.
Ешкімге бодан емеспіз,
Карызымыз отелген.

Кус канаты талатын,
Улан гайыр жер екен.
Казак деген басты улт,
Аулие,батыр ер екен.

Бул жаткан байтак ел екен.
Кутты болсын мерекен.
Тойын тойга жалгасып,
Жасасын узак Нурекен.

Білім куніне бата.

Булагына білімнін,
Беттеді бугін булдіршін.
Ата-анасы батамен,
Тілектерін білдірсін.

Білім алгын балапан,
Устазыннан укыпты.
Инемен  казгандай,
Боласын балам кудыкты.

Кутты болсын кадамын.
Ушты болсын каламын.
Адепті бол, ынталы,
Кагазына  карагым.

Акесі мен шешесі,
Коршісі, барлык кошесі,
Ак жол оган тілейік,
Алладан болсын есесі.

Балан беске окысын,
Санасына токысын.
Балапандай балдырган,
Таза даннен шокысын.

Баласы болсын ардакты,
Елінін, туган жерінін.
Кызгалдактай кулпырсын,
Асемі болып гулінін.

Сынактан талай откейсін.
Жауказындай коктейсін.
Озып шыгып катардан,
Муратына жеткейсін.

Ак сутінді актасын.
Устаздары мактасын.
Періштесі касында,
Тіл мен козден сактасын.

Ар килы бата.

Жаратканнын Рухы,
Аруагымен алыскан,
Діннен кудай сактасын.
Занды саткан акшага,
Биден кудай сактасын.
Карыз алган аркімнен,

Куйден кудай сактасын.
Тыржаланаш, жын ойнак,
Уйден кудай сактасын.
Жалган ілім беретін,
Хакімнен кудай сактасын.
Патшадан гана коркатын,
Акімнен кудай сактасын.
Корыкпайтын кудайдан,
Капірден кудай сактасын.
Арын саткан акшага,
Кыздан кудай сактасын.
Ата-анасын сабаган,
Улдан кудай сактасын.
Дінін саткан баскага,
Кулдан кудай сактасын.
Казагынан жеріген,
Ултсыздан сактасын.
Кара мата жамылган,
Жыннан кудай сактасын.
Иманы жок, уждансыз,
Устаздан кудай сактасын.
Кайыры жок, арамза,
Пулдан кудай сактасын.
Колгірсіген билікке,
Улыктан кудай сактасын.
Елді алдап нан жеген,
Кулыктан кудай сактасын.
Арак ішіп, алжыган,
Шалдан кудай сактасын.
Канын токкен адамнын,
Айуаннан кудай сактасын.
Кыз зорлаган, каргысты,
Хайуаннан кудай сактасын.
Арам етек, кунахар,
Зинакордан сактасын.
Туганымен соттаскан,
«Туганнан» кудай сактасын.
Кангып журген ботенде,
Елсізден кудай сактасын.
Кошіп жаткан шет елге,
Жерсізден кудай сактасын.
Корші отырып танымас,
Коршіден кудай сактасын.
Ит пен куска жем болган,
Корсізден кудай сактасын.
Киюсіз тозган сореде,
Бозден кудай сактасын.
Осек куган, отірік,
Созден кудай сактасын.
Жаламенен тагылган,
Айыптан кудай сактасын.
Думше  болган дінбузар,
Молладан кудай сактасын.
Арам жолмен табылган,
Олжадан кудай сактасын.
Білімсіз болган меніреу,
Даргерден кудай сактасын.
Апербакан, аділетсіз,
Зангерден кудай сактасын.
Ала аяк касиетсіз,
Балгерден кудай сактасын.
Каукары жок далбаса,
Депутаттан  сактасын.
Арам канды колбаса,
Еттен кудай сактасын.
Шалаказак, мангуріт,
Шонжардан кудай сактасын.
Артыннан салган капыда,
Канжардан кудай сактасын.
Шешімі жок, бітпейтін,
Даудан кудай сактасын.
Бітіспейтін, токтамсыз,
Жаудан кудай сактасын.
Бай-манапты мактайтын,
Акыннан кудай сактасын.
Ерін саткан опасыз,
Катыннан кудай сактасын.
Екі ортада калдырар,
Атыннан кудай сактасын.
Басына пале акелер,
Тіліннен кудай сактасын.
Аздырар сені акылдан,
Білімнен кудай сактасын.
Козінді алдап, кокіген,
Піріннен кудай сактасын.
Ішінді кеулеп шіріген,
Іріннен кудай сактасын.
Кара кусша шуйліккен,
Биліктен кудай сактасын.
Кудайсыз откен жалганда,
Тірліктен кудай сактасын.
Алды арты болжаусыз,
Деріттен кудай сактасын.
Кияметте суралар.
Серттен кудай сактасын.
Кара халыкка кезіккен,
Індеттен кудай сактасын.
Орындалмас ешкашан,
Міндеттен кудай сактасын.
Колгірсіген, алдамшы,
Курметтен кудай сактасын.
Куыс кеуде, кансыган,
Журектен кудай сактасын,
Копке тиер кесірі,
Тілектен кудай сактасын.Байга сын.

Бул кай казак, бай казак.
Екі урты май казак,
Менен баска жок деген,
Озінше болган «кудай»казак
.
Кайырымы жок халкына,
Есілдерті кулкынга,
Жанындагы шалшыга,
Созі октем «пір» тулга.

Парасаты жок ойында.
Иманы жок бойында.
Занды баскан белінен,
Кудайы-доллар, койнында.

«Пысыкпын» деп озгеден.
«Укпаймын» деп, созге мен,
«Жумак деген осы»деп,
Ахиреті жок коздеген

Казакша нарык.

Нарык келіп ортага,
Карык болдын казагым.
Нарык орнап казакша,
«Каріп» болды, казагым,
Кымыз сату, су сату,
Касіп болды, казагым.
Алмагын мен бермегін,
Тиын  болды, казагым.
Бармагын мен келмегін,
Киын болды, казагым.
Окпе жинап туысын,
Куйын болды, казагым.
Онан кетіп аруагын,
Туйін болды, кагазым.
Имансыздык курыгы,
Шалып кетті, казагым,
Урпагынды ултыннан,
Алып кетті, казагым.
Кайырымсыз біріне,
Жандар шыкты, казагым.
Бірін бірі талаган,
Андар шыкты, казагым.
Суша аракты сімірген,
Шалдар шыкты, казагым.
Шулдір-шулдір сойлеген,
Балалар шыкты, казагым.
Салем берсен ыржиган
«Небір» шыкты, карагым.
Кара халыкты тонаган,
Жебір шыкты, казагым.
Дода –дода, боянган,
Кемпір шыкты, казагым.
Озін озі танитын,
Ілім шыкты, казагым.
Даналыкты укпайтын,
Білім шыкты, казагым.
Аруагынды андыган,
Молла шыкты, казагым.
Бірен саран дурысын,
Зорга шыкты, казагым.
Дамбал киген катын мен,
Дорбан шыкты, казагым.
Ауылдагы казактар,
«Шыкпа жаным, шыкпа» деп,
Токсаныншы нарыктан,
Зорга шыкты, казагым.
Есік тугілі тесігін,
Кулыпка сап кейбірі,
Топка шыкты, казагым.
Онбай кіріп банкіге,
Карызданып той жасап,
Соттан шыкты, казагым.
Бала акені тындамай,
Жетесіз калды, казагым.
Ата-Баба карызы ,
Отеусіз калды, казагым.
Кытай кимін шокпыт кып,
Пана кылды, казагым.
Коздегені барінін,
Кала болды, казагым.
Талай ауыл иесіз,
Мола болды, казагым.
Талай жігіт турмеде,
Жала болды, казагым.
Казагымнын Рухы,
Уйыктап калды, казагым.
Арбір пенде турмысын,
Куйттеп калды, казагым.
Нагыз марка казактар,
Сиреп калды, карагым.
Жаксы, жайсан дегенін,
Мылкау болды, казагым.
Тукымы асыл борілер,
Коркау болды, казагым.
Атадан калган онерге,
Жалкау болды, казагым.
Ала аякка жем болып,
Анкау болды, казагым.
Карабайыр жабылар,
«Тулпар» болды, казагым.
Кара кустар биіктеп,
«Сункар»болды, казагым.
Патшамыздан кіна жок.
Баюна халыктын,
Інкар болды, казагым.
Айткан созін бурмалап,
Айналасын торыган,
Кулар болды, казагым.
«Ура-Ура, Алга» деп,
Куртар болды, казагым.
Казагымда каукар жок,
Баскалардын барлыгы,
Утар болды, казагым.
«Нарык» деген угымды.
Укпай калды, казагым.
Адал касіп саудага,
Шыкпай калды, казагым.
«Сауда деген сату» деп,
Арын сатты, казагым.
Ата-баба онегесінін,
Барін сатты, казагым.
Болінбейтін сыбага,
Асын сатты. казагым.
Дала, орман, тогайын,
Тасын сатты, казагым.
Далада калган каріптей,
Жаланаш калды, казагым.
Неше турлі пигылмен,
Аралас калды казагым.
«Таубене» бір келмесен,
Коп шыгар алі азабын…

Доска бата.

Досты кудай косады.
Кыяметтік досым бол.
Жаксылыктын жаршысы,
Улы іске осім бол.

Асыл арман озінді,
Жетелесін биікке.
Алла ондап ісінді,
Салмасын отты куйікке.

Колдап сені ар істе,
Сактап журсін періште.
Кунін болсын шуакты,
Жаркырайтын тал тусте.

Ашык болып аспанын,
Басына булт тонбесін.
Алыс болып арасы,
Азазіл шайтан ермесін.

Сау басына сакина,
Жаратушы бермесін.
Аман болып жануян,
Еш таршылык кормесін.

Арага урыс кірмесін,
Кара, ала ит журмесін.
Шаужайына жабысып,
Алдыннан шыгып урмесін.

Кыр сонына коз салып,
Кулагын жауын турмесін.
Аман кылсын Жараткан,
Отаныннын іргесін.

Гумырлыкка фанилік,
Достыгымызды жалгасын.
Кырандай болып «акиык».
Канатыныз талмасын.

Агага бата.

Ата-Анамнын жалгасы,
Урпагынын тол басы.
Артынан ерген ініге,
Аркашанда кош басшы.

Озенімнін арнасы,
Алатаудын кар басы.
Жалгандагы керуеннін,
Алдында журген арбасы.

Атамнын болган еркесі.
Кой ішінде серкесі.
Басымдагы тымагым.
Тосегімнін корпесі.

Торде болсын басыныз.
Жузге келсін жасыныз.
Таудан аккан озендей,
Етегінде тасыныз.

Жайлы болсын тосегін,
Адал бол болсын алганын.
Кабыл болсын курбандык,
Аллага арнап шалганын.

Коркейе берсін касыныз.
Копке жетсін асыныз.
Душпанын болып табанда.
Сенімді болсын досыныз.

Алла берсін береке.
Алакан жайып тосыныз.
Кок тобелі уй болсын,
Аркада салган косыныз.

Туыскан болсын ужымын.
Бірге болсын гумырын,
Байтеректей жайкалып,
Терендей берсін тамырын.

Ініге бата.

Інілерім арланым.
Бес саусакта бармагым.
Шортандай болган колімде,
Балыкка салсам кармагым.

Сонымнан ерген тайлагым,
Сутімдегі каймагым.
Сендер ушін тілегім,
Алаканым жайганым.

Таста ойнаган лагым.
Жагамдагы курагым.
Арпалыскан омірде,
Екі козім, кулагым.

Таудан аккан булагым,
Кеште жаккан шырагым.
Аман журші омірде,
Тугырлы болсын турагын.

Сендер аман болындар,
Батам болсын тумарын.
Сагынсан болам касында,
Канганынша кумарым.

Інілерім корганым.
Жапан тузде орманым,
Осиетімді орындап,
Акемнін кошін жалгагын.

Жаксыдан болсын талгамын.
Орындалсын арманын.
Акем еді байтерек,
Сендерсіндер талдарым.

Берік болсын босаган,
Жарылкасын Жасаган.
Кабыл болсын ак батам,
Урандай таска кашаган
Аган емес осалдан.

Карындаска бата.

Акемнен калган асыл тас.
Бірге туган карындас.
Кулпырып оскен кулыншак,
Еркеліктен асау бас.

Канын мендей болган сон,
Аган серттен аса алмас.
Арадан кетсем егерде,
Сендей ешкім жас алмас.

Мандайыма біткен екі коз.
Жаркыраган жулдызым.
Мейірлі болсын озіне,
Асыраган ул-кызын.

Коз устінде екі кас,
Тетелес туган карындас.
Канша туыс болсада,
Екеуінсіз конлім аш.

Карындасым кос босагам,
Уядан ерте босаган.
Жарылкасын сендерді,
Жалбарынам, Жасаган.

«Конак» деп кызды еліне,
Казак аркез ойлаган.
Батам болсын сендерге,
Жасауына сыйлаган.

Акыргы мынау заманда,
Туткасы туыс босаган.
Сал нарсеге окпелеп.
Болініп кеткен ошаган.

Аман болсын кашанда,
Жанындагы косагын.
Казанын жиі майланып,
Отты болсын ошагын.

Окіл балама бата.

Тумасанда тугандай,
Касымда оскен ботакан.
Шаршасам демеп колтыктан,
Шолдесем берген тостакан.

Бірге болган касымда,
Байлаулы кол канатым.
Тілімді алып сыйлаган,
Ерттеулі турган кур атым.

Ертерек менен туратын,
Акылымды  угатын,
Еркелеп журіп, ер жеттін,
Асыл болсын муратын.

Алдында болсын кызыгын,
Тентек менін бузыгым.
Талапка мінсен «тауба» деп,
Биік болсын кузырын.

Кызыма бата.

Кызгалдагым кыздарым!
Кормендер аке ызгарын.
Кулпырып осіп жайнандар,
Тагдырдын кормей тузагын.

Мандайыма біткен жанарым.
Бутагыма біткен анарым.
Сагынсам иіскеп сендерді,
Басылатын кумарым.

Еркін оскен елігім,
Кажысам болар корігім.
Асыл текті кулындар,
Сендерден калмас конілім.

Колімнін бол аккуы.
Тойымнын бол гаккуі.
Кулпырып оскен даламда,
Кызылды жасыл, ак гулі.

Онерлі болып осіндер.
Самал желдей есіндер.
«Кызы еді кімнін» дегізбей,
Жана омірге кошіндер.

Ілтипатты, адепті,
Кылыкты кыздар болындар.
Жастарын келсе бойжетіп,
Кутты орынга конындар.

Барарын болсын базарлы,
Гумырын болсын ажарлы.
Кайда журсен аман бол.
Болмасын конлін жаралы.

Тунык болсын кудыгын.
Алтынан болсын тугырын.
Кумістен болып шашбауын,
Узак болсын гумырын.

Ілмектер: ак бата, аман-саулық батасы, ақ бата, бата, бата беру, Бата тілек, бата тилек, батырдың батасы, бауыржан момышұлының батасы, бауыржанның батасы, жалпы бата-тілектер, жақсы сөз-жарым ырыс, жылы лебіз, жылы лебіздер, казакы бата, ОН ЕКІ МҮШЕГЕ АРНАЛҒАН БАТА, онегели создер, осиет создер, САҚТЫҚ БАТАСЫ, тілек, тілек бата, тилек, тилек бата, тилектер куттыктау, қазақы бата, құттықтау тілектер, ұлағатты сөздер, өнегелі сөздер, өсиет сөздер,