Әлеуметтік еңбектік, мүгедектіктерді анықтау шарттары (реабилитация)
“Мүгедектік” сөзінің орысша баламасы “инвалидность” сөзі латынның “invalidus” сөзінен туындаған және “әлсіз, күші жоқ”