Mn, Tc, Re (n-1)d5ns2 электрондық формалалары d5 – жартылай толған d-орбиталь , тұрақты, соңдықтан бұл элементтерге
Бәрі осында