Фонетика туралы түсінік. Фонетика, оның нысаны.
Тілдің қызметі. Тілдік қатынастың ауызша және жазбаша түрде болатыны. Сөйлеу және жазудың маңызы, арақатысы,
Қазақ тілі фонетикасының зерттелуі. Фонетикалық зерттеуде қолданылатын әдістердің мақсат-мәні
Алғашқы фонетикалық зерттеулер: Н.И.Ильминскийдің қазақ тілі, оның ішінде фонетика туралы мұрасының маңызы. В.В.Радлов, П.М.Мелиоранскийдің
Дыбыс, әріп, фонема. Транскрипция мен транслитерация
Фонетиканың зерттеу нысаны –дыбыс, сөздің айтылуы. Күнделікті өмірдегі айту мен жазудың маңызы, фонема туралы
Дыбыстарды қарастырудың аспектілері
Жасалым (артикуляция). Дыбыстау мүшелерінің түрлері, жұмысы. Актив мүшелер: тіл, ерін, жұмсақ таңдай, дауыс шымылдығы.
Дыбыстардың түрлері және дыбыстар тіркесі. Дауысты дыбыстар. Дауыстылар мен дауыссыздар
Тіл дыбыстарының дауыстылар мен дауыссыздар болып бөліну себептері. Дауыс, салдырдың қатысы, ауа жолы, сөйлеу
Дауыссыз дыбыстар
Дауыссыздар, олардың жалпы сипаты, саны, сапасы. Байырғы қазақ тіліндегі дауыссыз фонемалар мен қазіргі қазақ
Дыбыстар тіркесі
Дыбыстар тіркесі – тілдің дамуының көрсеткіші. Фонетикалық заңның дыбыстар тіркесінен туындайтыны. Дыбыстар тіркесін анықтау
Буын, бунақ, екпін. Дыбыстардың үндестігі
Буын, бунақ, екпін Буынның жасалуы. Буынға тән белгілер. Буынның түрлері. Буын жігі және тасымал.
Кіріспе. тіл білімі және оның зерттеу нысанасы. тілдің табиғаты мен қоғамдық қызметі, тіл мен ойлау
Жоспар: 1.Тіл білімінің басқа ғылыммен байланысы 2.Тіл білімінің басқа ғылымдар арасында алатын орны. 3.Тіл
Тілдің шығуы мен дамуы және олардың өзара әсерлері. қазіргі қоғамның даму кезеңіндегі әдеби тілдердің жайы .
Жоспар. Тілдің шығуы. Тілдің дамуы. Тілдің өзара әсерлері. Жазба тілдер. Әдеби тіл және сөйлеу