Тілдің қызметі. Тілдік қатынастың ауызша және жазбаша түрде болатыны. Сөйлеу және жазудың маңызы, арақатысы,
Бәрі бар
Алғашқы фонетикалық зерттеулер: Н.И.Ильминскийдің қазақ тілі, оның ішінде фонетика туралы мұрасының маңызы. В.В.Радлов, П.М.Мелиоранскийдің
Бәрі бар
Фонетиканың зерттеу нысаны –дыбыс, сөздің айтылуы. Күнделікті өмірдегі айту мен жазудың маңызы, фонема туралы
Бәрі бар
Жасалым (артикуляция). Дыбыстау мүшелерінің түрлері, жұмысы. Актив мүшелер: тіл, ерін, жұмсақ таңдай, дауыс шымылдығы.
Бәрі бар
Тіл дыбыстарының дауыстылар мен дауыссыздар болып бөліну себептері. Дауыс, салдырдың қатысы, ауа жолы, сөйлеу
Бәрі бар
Дауыссыздар, олардың жалпы сипаты, саны, сапасы. Байырғы қазақ тіліндегі дауыссыз фонемалар мен қазіргі қазақ
Бәрі бар
Дыбыстар тіркесі – тілдің дамуының көрсеткіші. Фонетикалық заңның дыбыстар тіркесінен туындайтыны. Дыбыстар тіркесін анықтау
Бәрі бар
Буын, бунақ, екпін Буынның жасалуы. Буынға тән белгілер. Буынның түрлері. Буын жігі және тасымал.
Бәрі бар
Жоспар: 1.Тіл білімінің басқа ғылыммен байланысы 2.Тіл білімінің басқа ғылымдар арасында алатын орны. 3.Тіл
Бәрі бар
Жоспар. Тілдің шығуы. Тілдің дамуы. Тілдің өзара әсерлері. Жазба тілдер. Әдеби тіл және сөйлеу
Бәрі бар