Аттикада Полистің қалыптасуы
Аттикада Полистің қалыптасуы Афинықолөнер-аграрлықполисретінде.Б.э.д.ҮІІІ-ҮІғғ.Аттика тарихының деректері. АттикамикендықдәуірдежөнеАфиныныңтарихидамуындағымикендықмұраныңролі.Рулыққұрылыстыңыдыраукезендері,ертетаптыққатынастардыңжәнемемлекеттің пайдаболуы.Қолөнерменсауданыңдамуыжәнеосыкәсіптерменайналысушы топтардыңкөбеюі.Олардыңруақсүйектеріменкұресі.Драконггықправоныжинақтауыжәнеоныңжекеменшіктідамытудағыролі.Әлеуметтіккүрестіңшиеленісуі.Солон заңдары.Оныңәлеуметтік-экономикалықжөнесаясиреформалары.Азаматтардың ортатоптарыпозициясыныңкүшеюі.Афиныазаматтарыныңөлеуметтік-саяси праволарынанұқсанкелтірмейтіндейжағдайдыңқалыптасуы.Аттикадақолөнердің дамуы.Б.э.д.Афиныэкспортыныңөсуі.Саудажәнеқолөнерменайналысушы әлеуметтіктоптардыңәлеуметтік-саясижағдайыныңкүшеюі.Олардыңрулық,
Бәрі бар
II дүние жүзінің соғыс барысында 1943 ж Сирия формальді түрде тәуелсіздік алды бірақ одақтастардың
Бәрі бар
Соғыстан кейінгі кезеңде қоғамдық өмірдің жалпы демократизациалануы Иракта 1940 жылдың соңында ұлт-азаттық қозғалыстың өрленуіне
Бәрі бар
Солтүсттік африкадағы италия герман әскері жеңіліске ұшырағаннан кейін Ливия территориясында ағылшын және француз әскери
Бәрі бар
ХХ ғасырдың үлкен бөлігі адамзаттың даму тарихында «Батыс» деп аталған бірі үстем елдерден құрылған
Бәрі бар
Қоғам дамуының ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басындағы қорытындылары. Бірінші дүниежүзіліксоғыстың алдыңғыекі-үш он
Бәрі бар
Орталық Европадағы мемлекет. Территориясы – 356,96 мың шаршы километр. Үкіметтің орналасқан жері -Бонн. 1991
Бәрі бар
Фашизм – XX ғасырдағы көбінде европалық саяси козғалыс, мемлекетті басқарудың арнайы түрі. Ол дүние
Бәрі бар
Бірінші дүниежүзілік соғыстан соң. Бірінші дүниежүзілік соғыста Италия үкіметі бұлтақ саясат ұстап, 1915 жылы
Бәрі бар
Испания – Европаның оңтүстік-батысында орналасқан мемлекет. Территориясы – 504,78 мын шаршы км. Испания Африканын
Бәрі бар