Аттикада Полистің қалыптасуы – Qazbrand.info

Афинықолөнер-аграрлықполисретінде.Б.э.д.ҮІІІ-ҮІғғ.Аттикатарихыныңдеректері. АттикамикендықдәуірдежөнеАфиныныңтарихидамуындағымикендықмұраныңролі.Рулыққұрылыстыңыдыраукезендері,ертетаптыққатынастардыңжәнемемлекеттің пайдаболуы.Қолөнерменсауданыңдамуыжәнеосыкәсіптерменайналысушы топтардыңкөбеюі.Олардыңруақсүйектеріменкұресі.Драконггықправоныжинақтауыжәнеоныңжекеменшіктідамытудағыролі.Әлеуметтіккүрестіңшиеленісуі.Солон заңдары.Оныңәлеуметтік-экономикалықжөнесаясиреформалары.Азаматтардың ортатоптарыпозициясыныңкүшеюі.Афиныазаматтарыныңөлеуметтік-саяси праволарынанұқсанкелтірмейтіндейжағдайдыңқалыптасуы.Аттикадақолөнердің дамуы.Б.э.д.Афиныэкспортыныңөсуі.Саудажәнеқолөнерменайналысушы әлеуметтіктоптардыңәлеуметтік-саясижағдайыныңкүшеюі.Олардыңрулық, жериеленуші аристократтарменкүресі.Афиныдағытирания. Писистраттыңсыртқы жәнеішкісаясаты.ЛидияменЕгипетпенбайланыстары.Афиныдағытиранияның құлауыжәнеоныңсебептері.Гиппийдіңқуылуы.Спартаныңараласуы,Билікке Клисфенніңкелуі.КлисфензаңдарыжәнеАфинықұлиеленушілікдемократиясының қалыптасуы.Ф.ЭнгельсАфиныполисыныңдамуыүшінСолонжәнеКлисфен заңдарыныңмаңызытуралы.

Грецияныңбасқаоблыстарындағыполистер.

ОрталықГрецияжәнеФессалия.Әртүрліоблыстардыңбіркелкідамымауы.Эвбейдегі ХалкидикажәнеЭретрия,Фокея.Б.э.д.ҮПІ-ҮТІғғ.олардыңролі.Үлыгрек колонизациясына белсеңдіараласуы.Мегарыб.э.д.ҮІІІ-ҮІғғ.Дельфы амфиктониясы. ФивыжәнеБеотияодағыб.э.д.ҮІғ.Фессалияныңәлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктері.КішіАзияныңбатысжағалауындағы греккала-мемлекеттері. Милет- б.э.д.ҮІІІҮІғғ.еңіріполис.ЛидияжәнеФригияменбайданысы.Милеттегі шаруашылықтыңөсуі.ҮлыгрекколонизациясындығаМилеттіңролі.Әлеуметгік қатынастары.Ішкікүрестері.Фрасибулатираниясыжәнеоныңқұлауы.Лидияжәне Парсыпатшалықтарымен қарым-қатынастары.КішіАзияныңбасқадаполистері. ПарсылардыңКішіазиялықполистердібасыпалуы.

Эгейтеңізініңаралдарындағыгрекқала-мемлекеттері.Эгина,Родос,Самостағы Поликрат тираниясы. ҮлыГрециядағыгрекколониялары.Олардыңэкономикалық жәнесаясикүшеюі.Карфагенжәнеэтрускілерменкүресі.Б.э.д.ҮІғ.соңындағыгрек дүниесі.

© Дереккөзі

Like this post? Please share to your friends:
Бәрі осында
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: