Ә әріпінен келетін есімдер.

Курстық жұмыс: Геология | Шығыс Қазақстанның пайдалы қазбалары | Qazbrand.info

Есімдер сыры. Ерлер есімі. Мужские имена
Ә

Әбді, ар. мәңгі, шексіз, өмір бақи.
Әбди, ар. вечный, бесконечный.
Абдібай, ар. ғабд+қаз. бай — байдың құлы, мырзаның құлы.
Абдибай, ар. габд+каз. бай. Раб богатого, раб господина.
Әбдібақи, ар. ғабдан+бахи – мәңгі, мәңгілік, яғни мәңгі жасаушы, ұзақ өмір сүруші пенде, адам.
Абдибахи, ар. габд+бахи – вечный, жизненный. Букв. – долголетний, долгожитель.
Әбдібақыт, ар. ғабд+бахит – мәңгі бақыт.
Абдибакыт, ар. абди+бахыт – вачное счастье.
Әбдібек, ар. ғабд+қаз. бек — бектің құлы.
Абдибек, ар. габд+каз. бек – раб господина, хозяина.
Әбдіғазиз, ар. ғабд+ғазиз — қадірлі, қымбатты.
Алдигазиз, ар. габд — газаз – дорогой, уважаемый.
Әбдіғали, ар. ғабд+ғали, яғни Ғалидың құлы, пендесі.
Абдигали, ар. габд+гали. Букв. раб Гали, слуга мудрости.
Әбдіғаппар, ар. ғабд+ғаффар – кешіруші. Барлығын кешірушінің, жаратушының құлы.
Абдигаппар, ар. габд+гаффар — всерощающего властелина, раб своего господина.
Әбдіғожа, ар. ходжа – мырза, ие үйретуші – қожаның құлы.
Абдигожа, ар. джабар – раб всемогущего (Аллаха).
Әбдіжаппар, ар. джәббар – құдіретті, күшті Алла Жаратушының құлы Алланың.
Абдижаппар, ар. джаббар — слуга, раб всемогущего, могучий.
Әбдіжәміл, ар. ғабд+жамил – 1) сұлу, өте әдемі, сүйкімді, шырайлы; 2) шапағаттылық, ізгі, сыпайы, қайырымды. Қайырымдының, шапағаттының құлы.
Абдижамил, ар. габд+жамил – 1) красивый, прекрасный, любезный; 2) милосердный, снимходительный, добрый, + вежливый. Букв, — раб доброго.
Әбдуәли, ар. ғабд + уали — әкім, әмір, басқарушы, үкімет уәкілі, яғни әкімнің, әміршінің, басқарушының қызметкері, құлы.
Абдуали, Букв. – раб, слуга повелителя, управителья.
Әбдікәрім, ар. ғабд+карим – 1) қолы ашық мырза, жомарт; 2) ақкөңіл, кең пейіл, сүйкімді, мейірімділіктің, жомарттылықтың, мырзалықтың құлы.
Абдикарим Абдыкарим, ар. габд+карим – 1) щедрый, могущесвенный; 2) милостивный, любезный, приятный, симпатичный господин, Букв. – раб щедрого.
Әбдіқадыр, ар. ғабд+қадир – күшті, құдіретті, қабілетті, икемді, тәсілқой, әр нәрсеге басымдылық, артықшылық, құдіреттің құлы.
Абдикадир, ар. габд+кадир — всемогущий; букв. Преймущество чего — либо, достоикство, превосходство. Букв, раб могущественного.
Әбдіқайым, ар. ғабд+қаим – мәңгі өмір сүретін, өзгермейтін, мәңгілік – мәңгіліктің құлы.
Адикаим, ар. габд+каим — существующий вечно, вечный. – Раб вечного.
Әбдіқайыр, ар. хаир – жақсы, мейірман, мейірімді. Мейірімді Алланың құлы.
Абдихаир, ар. хаир – добро, блого; букв. раб блогого (Аллаха).
Әбдіқасым, ар. ғабд+ хасим – сұлу, әдемі. Әдеміліктің, сұлулықтың құлы.
Абдикасим, ар. габд+хасим – красивый, прекрасный, вечно красивый. Букв. раб красоты.
Әбділдә, ар. ғабд+олла — алла Абдолла есімінің өзгерген түрі. Алланың құлы. Синонимдері: Ғабдолла, Қабдолла, Қабдол, Ғабдол, Абдул.
Абдильда, ар. габд+олла – Алла. – раб Аллаха. Вариант имени Абдулла. Синонимы: Габдолла. Кабдулла, Кабдол, Габдол, Абдул.
Әбдіманап, ар. ғабд+манап – ақсүйек, асылзада, табынушы. Манаптың құлы.
Абдиманап, ар. габд+манап — аристократ, доврянин. Букв. – раб идола Манапа.
Әбдімажит, ар. мажит – атақты, даңқты. – Даңқты, атақтылардың құлы.
Абдимажит, ар. мажит — могущественный, славный, знатный.
Әбдімәлік, ар. малик+патша. Патшаның құлы.
Абдималик, ар. малик+царь, раб, слуга, царя, владыки.
Әбдінасыр, ар. насыр — жәрдем беруші, жеңімпаз. – Мәңгі жеңуші, жеңімпаздың құлы.
Абдинасыр, ар. насир – помогающий, победитель. – Букв. раб, слуга победителя.
Әбдінұр, ар. рахим – қайырымды, мейірімді, рақымды; мейірімділіктің, рақымдылықтың құлы. Қысқартылып айтқан түрі Әбдірақ.
Абдинур, ар. нур-свет, сияние, луч. Букв. — вечно цвенущий, сверкающий.
Абдирахим, ар. рахим – милосердный, милостивый, добродушный. Букв. – раб милосердия, доброты, милостивости.
Әбдірахман, ар. рахман – рақымды, мейірімді, кішіпейілді; мейірімділіктің, кішіпейілділіктің, яғни құдайдың, алланың құлы. Қысқартып, еркелетіп айту түрі – Әбдірақ, Әбіш.
Абдрахман, ар. рахмен – милосердный, милостивый, скромный. Букв. – раб милосердия, раб милостивого (Аллаха). Сокращенно — ласкательная форма – Абдрах, Абиш.
Әбдірашид, ар. рашид – саналы, ақылды, парасатты; ер, батыл, тура, жолмен жүруге бағытталушының құлы, қызмерткері.
Абдирашид, ар. рашид — разумный, благоразумный, рассудительный. Букв. – раб, слуга благаразумия.
Әбдірәсіл, ар. расул — елші, уәкіл, хабаршы. Алланың хабаршысы, елшісінің құлы.
Абдирасул, ар. расул – посланник, посланец, представитель. Букв. — слуга посланника, представитель Аллаха.
Әбдіразақ, ар. рәззақ – өмірге рызық берушінің құлы Алланың. Түрліше айтылу нұсқалары: Әбдіразақ, Әбдіраззақ.
Абдразак, ар. габд+раззак — дающий средства к существованию. Букв. – раб доющего пропитанию. Фонетические варианты Абдиразак.
Әбдісалам, ар. сәлам – бейбітшілік, тыныштық, қауіпсіздік, амандық. Мәңгі тыныштық, бейбітшілікті сүйюшінің құлы. Синонимі: Абдсалам.
Абдисалам, ар. салам – мир, благополучие. Сторонник мира, покоя, благополучия.
Әбдісамат, ар. самад — мәңгі, тұрақты, яғни мәңгі өмір сүруші; мәңгілік құлы. Синомимі. Әбсамат, Әбдусамат.
Абдисамат, ар. самад — вечный, постоянный, устойчивый, то есть вечно, постоянно живущий.
Әбдісаттар, ар. сәттар 1) панашы, қорғаушы; 2) кешіруші (құдайдың теңеуі). Яғни кешірушіліктің, кешірімпаздықтың құлы Алланың.
Абдисаттар, ар. саттар 1) прощающий, прикрывающий, скрывающий; 2) защитник, покровитель. Букв, — раб Прощающего (Аллаха).
Әбдісақып, ар. – серік, жолдас, дос; қожа, ие.
Абдисахип, ар. сахиб – друг, сподвижник.
Әбдісейіт, ар. сейидь 1) мырза, бастық, әкім; 2) құрметті, яғни мырзаның құлы Алланың.
Абдисеит, ар. сейидь – 1) господин, глава, начальник; 2) почетный, уважаемый.
Әбдіхалық, ар. хәлқ 1) жаратушы, жасаушы; 2) халық, жұрт, яғни халыққа, жұртқа, елге қызмет етуші.
Абдихалик, ар. халик 1) создатель, творец; 2) народ, толпа. Букв. – слуга народа.
Әбдіхамит, ар. хамид – мақтаулы, мақтауға лайық.
Абдихамит, ар. хамид – похвальный, достойный похвалы.
Әбдішүкір, ар. шокр – құрметшілік, сыйлаушылық, алғыс айту, мақтау, мадақтау.
Абдишукур, ар. шукран – уважение, благодарить, восхваление, хвалить.
Әбет, ар. қара: Әбді, Әбсаттар.
Абет, ар. см, Абди.
Абу, ар. абу — әке.
Абу, ар. абу — отец.
Әбубәкір, ар. бикер 1) тұңғыш; 2) кіршіксіз пәк, таза. Яғни әкесінің тұңғышы. Синонимдері: Әбубәкір, Аубәкір.
Абубакир, ар. бикер 1) первенец; 2) честный, чистый. Букв. – Первенец в семье отца.
Әбуғали, ар. абу – әке+ғали биік, жоғары, зор – ұлылықтың әкесі.
Абугали, ар. абу – отец, гали – высокий, великий, высший.
Әбуғалым, ар. ғалым – 1) оқымысты, ғұлама; 2) көп білетін білімді, білім атасы.
Абугалым, ар. галим 1) ученый, ученый муж; 2) образованный, много знающий. Букв. – образованный, много знающий.
Әбунасыр, ар. наср 1) жәрдем беруші; 2) жеңуші – жеңіс әкесі.
Абунасыр, ар. наср. – 1) помощник; 2) победитель.
Әбусадық, ар. сәдик – дос, адал жолдас; таза, шыншыл; адалдық, тазалық, достықтың құлы.
Абусадык, ар. садих – 1) искренний, откровенный, честный, истинный, правдивый.
Әбутәліп, ар. талиб – 1) талапкер, талаптанушы, білім іздеуші; 2) сұраушы; 3) студент.
Абуталип, ар. талиб – 1) ищущий знаний; 2) проситель; 3) студент.
Әбіл, арабтың әбу – әке деген мағынаны білдіретін сөзінің сөйлеу тілдегі айтылу формасы. Бұл сөз біріккен тұлғалы кісі аттарының сыңары ретінде жиі кездеседі. Мыс: Әбілғазы, Әбілманап, Әбілтай т. б.
Абиль, фонетически измененная форма арабского абу – отец в просторечии и часто употребляется в составе сложных личных имен типа: Абилгазы, Абилманап, Абилтай и др.
Әбілғазиз, ар. ғазиз – 1) күшті; 2) сүйкімді, сыпайы, ізгі қадірлі.
Абильгазиз, ар. газиз – 1) сильный, могучий; 2) милый, дорогой.
Әбілғазы, ар. Дін жолында күресуші, жеңуші, жеңімпаз.
Абильгазы, ар. – воитель за веру, победитель.
Әбілғожа, ар. әбіл (қ)+хожа
Абильгожа, ар. абил (см).+ходжа (см).
Әбілхайым, ар. кәюм – мәңгілік өмір сүруші.
Абилькаюм, ар. каюм — существующий вечно.
Әбілхайыр, ар. хаир – мәңгі жақсылық, рақымдылық пен ізгілік. – ізгіліктің атасы.
Абилхаир, ар. хаир – вечная доброта, доброта. Букв. – раб доброго.
Әбілпейіз, ар. фәйз – 1) толу, тасып төгілу, молшылық; 2) жомарттық, мырзалық, байлық; 3) жеңуші, жеңімпаз, кеңпейіл.
Абильфаиз, ар. феиз – 1) изобилие, излишество; 2) щедрость, богатство изобилие; 3) победитель, побеждающий, великодушный.
Әбілхан, қаз. түр. хан – ханның әкесі.
Абильхан, каз. тюрк. хан — отец хана.
Әбілқасым, ар. хасим – бөліп беруші, асыраушы.
Абильхасим, ар. хасим – распределяющий, кормилец.
Әди, ар. ады — басшы, жетекші, қолбасшы, басқарушы.
Ади, ар. ади – правитель, руководитель, полководец.
Әділ, ар. ғадил – туралық, дұрыстық, ақиқаттық, дұрыстық, шындық. Біріккен тұлғалы есімдер: Әділғазы, Әділбек, Әділбай, Әділхан, Әділжан, Жанәділ, Бекәділ, Нұрәділ, Жұмаәділ т. б.
Адиль, ар. гадил – справедливость, честность, правота, правильный. Составные имена с компонентами адиль: Адильбай, Адильбек, Адильгазы, Адильхан, Адильжан.
Әділгерей, ар. ғадил – ир. герай – тілек, ықылас, бейімділік.
Адильгерей, ар. хадж + ир. герей – цель, желание, способность.
Әбілғазы, ар. ғадил – ғазы (қ)
Абильгази, ар. гадил + газы (см).
Әділжан, ар. ғадил – ир. джан, жан (қ.)
Адильжан, ар. гадил + ир. джон жан (см).
Әділхан, ар. ғадил – қаз. хан (қ.)
Адильхан, ар. гадил+каз. хан (см).
Әжібай, ар. хажы – Меккеге барып келген мұсылман. Ондай адамдар өз есімдеріне хажы сөзін қосып айтатын. Кейіннен бұл сөз біріккен тұлғалы кісі есімдерінің құрамында қолданылып, кейде қажы, әжі түрінде өзгеріске түсіп, жиі қолданыс тапқанын көреміз.
Мыс: Әжібек, Қажымұрат.
Ажибай, ар. хадж — мусульманин совершивший поездку в Мекку. Паломники, побывавшие в Мекке, присоединяли к своему имени слово хаджи. Впоследствии хиджи (с фонетическим вариантом ажи) становится компонентом имен: Ажибек, Ажигали, Кажимурат.
Әзел, ар. азил – мәңгілік, өмірлік.
Азель, ар. азиль – вечный, вечность.
Әзербай, ир. азер – от+қаз. бай, яғни батыл, ер жүрек адам.
Азербай, ар. азиль — вечный, вечность.
Әзіз, ар. азизь – қадірлі, қымбатты, құрметті, сүйкімді, аяулы, бағалы. Біріккен тұлғалы есімдер: Әзізбай, Әзізбек, Әзізқан, Әзізжан, Әзізсейіт т. б.
Азиз, ар. азизь – почтенный, дорогой, любезный, уважаемый, милый, драгоценный. Составные имена: Азазбай, Азазбек, Азизхан, Азизжан и др.
Әзілхан, к. т. азілу – мұрагерлік, рулық, тайпалық+хан.
Азильхан, др. тюрк. азилу – наследственный, родовой+хан.
Әзім, ар. азимь – 1) ұлы, зор, үлкен; 2) күшті, қайрат, қуат, құдірет. Біріккен тұлғалы есімдер: Әзімбай, Әзімжан, Әзімхан.
Азим, ар. азим 1) великий, большой, знатный; 2) сила, мощ, могущество. составные имена: Азимбай, Азимжан, Азимхан.
Әкпар, ар. акбар – ұлы, өте үлкен, зор, құрметті.
Акпар, ар. акбар – великий, самый большой, величайший.
Әкрам, ар. экремь – құрметті, сыйлы, мархаббатты, мейірімді, нағыз мырза. Біріккен тұлғалы есімдер: Әкрамбай, Әкрамбек.
Акрам, ар. акрамь – почтенный, благороднейший, милостивейший, самый щедрый. Составные имена: Акрамбай, Акрамбек.
Әкім, ар. хаким – дана, данышпан, кемеңгер. Біріккен тұлғалы есімдер: Әкімбай, Әкімбек, Әкімжан, Әкімтай, Әкімхан.
Аким, ар. хаким – мудрый, гений, умный. Составные имена: Акимбай, Акимбек. Акимходжа, Акимжан, Акимтай, Акимхан.
Әлғазы, ар. алгазун – жауынгер, шерік, қосын, қол.
Альгазы, ар. альгазун – воин, боец, солдат.
Әли, ар. ғали – биік, аса, зор, заңғар. Мұхамбеттен кейінгі төртінші халифтың аты. Біріккен тұлғалы есімдер: Әлиасқар, Әлиакпар, Әлиахмет. Синонимдері: Ғали, Қали, Әлі, Алы.
Али, ар. гали – высокий, возвышенный, высший. Али – собственный, высший. Али – собственное имя четвертого халифа. Составные имена: Алиайдар, Алиаскар, Алиахмет, Алиакпар. Синонимы: Гали, Кали, Алы.
Әлиайдар, ар. ғали – хайдар – арыстан, яғни арыстандай күшті, қайратты Әли.
Алиайдар, ар. гали + хайдар — лев. Букв. – Али сильный, как лев.
Әлиакпар, ар. ғали – акпар (қ.), яғни үлкен, зор Әли.
Алиакпар, ар. гали + каз. акпар (см.). Букв. – могучий Али.
Әлиасқар, ар. ғали+асқар. Құдіретті Әли.
Алиаскар, ар. гали + аскар. Букв, Могучий Аскар.
Әлихан, ар. ғали+хан.
Алихан, ар. гали+хан.
Әлкей, Әлмұхамбет, Әлиайдар, Әлмұса сияқты есімдердің қысқартып айту түрі.
Алькей, сокращенная форма полных имен, типа: Альмухамбет, Альмуса, Алайдар и. т. д.
Әлнұр, ар. ғали+нұр – көркі, ажары артық, әдемі деген мағынаны білдіреді.
Альнур, ар. образовано от арабского гали – высоко, высший+нур — свет, луч. Букв. – высокий луч.
Әліби, ар. ғали+қаз. би. Жоғары мәртебелі би деген мағыналы есім.
Алиби, ар. гали +каз. би — судья. Букв. – высший судья.
Әлім, ар. ғалым – 1) білімді, білгір, дана; 2) оқымысты, ғалым. Синонимі: Ғалым. Біріккен тұлғалы есімдер: Әлімбай, Әлімжан, Әлімхан т. б.
Алим, ар. галим – 1) знающий, просвещенный; 2) ученый, мудрый. Синоним: Галым. Составные имена: Алимбай, Алимжан, Алимхан и т. д.
Әлішер, ар. ғали + ир. шер — арыстан.
Алишер, ар. гали+ир. шер. – лев, Букв. – али – лев.
Әмет, ар. мерзім, шек.
Амет, ар. срок, предел.
Әмин, ар. 1) сенімді, адал, 2) қауіпсіз, сәтті.
Амин, ар. – 1) правитель, начальник; 2) указание. Составные имена: Амирбай, Амирбек, Амиржан, Амиртай и др.
Әмір, ар. – 1) бастық, әкім, билеуші; 2) нұсқау, жарлық, бұйрық. Біріккен тұлғалы есімдер: Әмірбай, Әмірбек, Әміржан, Әміртай, Әмірәлі.
Амир, ар. 1) правитель, начальник; 2) указание. Составные имена: Амирбай, Амирбек, Амиржан, Амиртай и др.
Әмірбек, к. т. – дос, сүйікті жолдас.
Амирбек, др. тюрк. – друг, любимый товарищ.
Әнапия, ар. тіліндегі неби – пайғамбар сөзінің көпше түрі. Синонимі: Қанапия, Ханафия.
Анапия, множественное число от арабского слова неби – пророк. Синонимы: Канапия, Ханафия.
Әнес, ар. анис – дос.
Анес, ар. анис – друг.
Әнуар, арабтың нұр сөзінің көпше түрі. Мағынасы: «нұрлы, ең жақсы, жарық, жарқыраған». Біріккен тұлғалы есімдер: Әнуарбек.
Ануар, ар. множественное число от арабского нур, означающее свет, светлый, ясный, блестящий, сверкающий; лучезарный. Составные имена: Анурбек.
Әпсалам, ар. ғәфф+слам – құтқарушының құлы. Варианты – Әбсалам, Әбусалам.
Апсалам, ар. гафф+салам – таб спасающего. Варианты – Абсалам, Абусалам.
Әріп, ар. эриб – 1) қабілетті, түсінгіш, білгіш; 2) дана, данышпан. Біріккен тұлғалы есімдер: Әріпбай, Әріпжан.
Арип, ар. араб – 1) способный, знающий, знаток, понимающий; 2) мудрец, гений. Составные имена: Арипбай, Арипжан.
Әсер, ар. асир – 1) ерекше ықпал; 2) ырық; 3) ескерткіш, із, белгі.
Асер, ар. 1) впечетление; 2) влияние; 3) памятник, знак.
Әсет, ар. асад – 1) арыстан; 2) жылдың бесінші айына тән зодиак белгісі. Синомидері: Арыстан, Хайдар, Шер.
Асет, ар. асад 1) лев, 2) знак Зодиака, соответсвующей 5 — му месяцу солнечного года. Синомимы: Арыстан, Хайдар, Шер.
Әсетолла, ар. Алланың арыстаны, қорғанышы.
Асетулла, ар. защитник, лев Аллаха.
Әскер, ар. гаскәр – армия, жауынгер. Халықтық варианты: Әшкер, Ләшкер, Әскербек.
Аскер, ар. гаскар – армия, воин. Народные варианты: Ашкер, Лашкер.
Әуез, ар. ауаз – дауыс, дыбыс, үн. Біріккен тұлғалы есімдер: Әуезбай, Әуезбек.
Ауез, ар. ауаз – голос, звук. Составные имена: Ауезбай, Ауезбек.
Әуел, ар. ауел – алғашқы, бастапқы, бірінші. Біріккен тұлғалы есімдер: Әулебай, Әуелбек, Әуелхан.
Ауель, ар. ауел – начало, первый, первичный, первоначальный. Составное имя: Ауельбай.
Әшкей, қаз. әдемі ою — өрнек, нақыс.
Ашекей, каз. украшение, узор, мозайка.
Әшім, ар. – қадірлі, құрметті. Біріккен тұлғалы есімдер: Әшімбай, Әшімхан, Әшімжан, Әшімәлі.
Ашим, ар. хашим – уважаемый, почтенный. Составные имена: Ашимбай, Ашимхан, Ашимжан.
Әшір, ар. ғашир – 1) оныншы; 2) мукрам айының оныншы күні туған бала. Біріккен тұлғалы есімдер: Әшірбай, Әшірбек, Әшірәлі.
Ашир, ар. гашир – 1) десятый; 2) десятый день месяца мохарамма. Так называли детей, родившихся в этот день. Составное имя: Аширбай.

ә әрпінен келетін есімдер, есімдер мағынасы, қазақша есімдер

© Дереккөзі

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: