Аксонометриялық сызбаға түсірілген көлеңкелер | Qazbrand.info

Курстық жұмыс: Геология | Шығыс Қазақстанның пайдалы қазбалары | Qazbrand.info

Аксонометриялық сызбаға түсірілген көлеңкелер

Ортогональды проекциялаудың көлеңкелерінқұрутәсілін,аксонометриялыпроекциялардың көлеңкелерінқұрукезіндедепайдаланамыз.Сәулебағытынқалағанбағыттаалуға болады,бірақ шынайылықкөрініскесайболуытиіс. Сәулебағытыкөрініскесайболуытиіс. Сәуле бағытытымтөмен,немесетымтік етіпалуға болмайды,еңоңтайлыбұрыш 300….400 шамасындаболғаны дұрыс. Көлеңкеніортогональдыпроекциядасызылғанаксонометриялық сызбағасалуғаболады,олсызбада көлеңкетүсірілгенжағдайда сәулебағыттарынбір-бірінепаралельаламыз.

Аксонометриялық проекциялардың көлеңкелерінекіге бөлугеболады.Оларменшіктікөлеңкежәнетүсетінкөлеңке.

Аксонометриядағы нүктелердің көлеңкесін құру үшінбірнеше сәулебағыты S-тіжәнеоныңекіншіпроекциясы, S1 белгілепалуымызкерек. (21.31-сурет). А1Ааксонометрилықпроекциялардың көлеңкелерінтабу үшін, берілгенS-кепаралельсәуле сызамыз,ал екіншіА1 проекциясыарқылы екінші S1сәулебағытыпроекциясынапаралель жүргіземіз. Сәуле бағыттарыныңқиылысқаннүктесіА нүктесініңкөлеңкесіболады.

Нүктеніңкеңістіктеорналасуына байланысты көлеңкесігоризонтальжазықтыққатүсуімүмкін. (21.31сурет).Немесевертикальжазықтықтаорналасуымүмкін. (21.32- сурет) немесефронтальдыжәнепрофильді жазықтықтажатуымүмкін.

Егер А1, нүктесінің көлеңкесіқисайғанжазықтықта жатса(21.33-сурет). Мысалыα жазықтығында, ондакөлеңкеніSсәулебағытының α жазықтығыныңқиылысунүктесіндеболады.Ол үшін:

  • S сәулебағытын горизонтальпроекциялаушы β жазықтығынакіргіземіз.
  • MN қиылысусызығынα жәнеβ  жазықтығы ментабамыз,сондаS сәулебағытыныңMNқиылысусызығыменқиылысуы Анүктесініңα  жазықтығындағы көлеңкесінбереді.

Аксонометриялық сызбаға түсірілген көлеңкелер | Qazbrand.info

© Дереккөзі

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: