Сызықты перспективалардың позициялық және метрлік есептері | Qazbrand.info

Курстық жұмыс: Геология | Шығыс Қазақстанның пайдалы қазбалары | Qazbrand.info

НәрсежазықтығындаАнүктесіберілсін(138 –сурет) .ПерспективасынсалуүшінSнүктесіненАнүктесінедейін проекциялаушытүзужүргізіледі.Проекциялаушытүзудің бейнеменқиылысуыАнүктесінбереді.А БнүктесінтабуүшінS′ Атүзуінжүргіземіз .СондаSS′А тікбұрыштыүшбұрышшығады. Үшбұрыштыңжазықтығынсәулелікжазықтықдепатайды.Сәулелікжазықтықгоризонтальпроекциялаушыжағдайда.Енді осы сәулелікжазықтықтыңбейнеменқиылысутүзуінтабукерек.ОлүшінS′Атүзуініңбейнетабаныменқиылысунүктесінеперпендикуляртұрғызып, оныңSА – менқиылысуынтабамыз. АБ  нүктесіА  нүктесініңперспективалықпроекциясы.

Сызықты перспективалардың позициялық және метрлік есептері | Qazbrand.info

Кеңістіктегі Снүктесініңперспективасын салайық. ОлүшінперспективалықпроекцияцентріненСнүктесінедеиінпроекциялаушысәулежүргіземіз.Проекциялаушысәуленіңбейнеменқиылысуыбірдентабылмайды. Сондықтан қосымшасалуларжасаймыз :

  • С нүктесін Нжазықтығынаортогональ проекцилапС′нүктесінбелгілейміз;
  • С′ – пен тұрунүктесіS′арқылытүзу жүргізейік. СондаSS′С′С түзулерігоризонтальпроекциялаушысәулелікжазықтықтыанықтайды.
  • Бейнемен SS′ С′С жазықтығыныңқиылысутүзуінтабамыз. БұлтүзуS СпроекциялаушысәулесіменқиылысыпСБнүктесінбереді.С Б– Снүктесініңперспективасы.

Dнүктесінің перспективасынсалуүшінСD  түзуінжүргіземіз.ПроекциялаушыСD түзуініңбейнеменқиылысуыжоғарыдақарастырылғанжолментабылады. DБ–Dнүктесініңперпективасы(сурет бойыншаталдаужасаңыз).

Бейнетабанында Внүктеіберілсін . Берілгеннүктеніңперспективасыосынүктеніңөзіндежатады .Бейнежазықтығындажатқанкезкелгеннүктеніңперспективасысолнүктеніңөзіболады.

Түзудіңперспективасысолтүзудіңбойындағыкезкелгенекінүктеніңперспективасыменанықталады.Мысалы,жоғарыдақарастырылғаннүктелердіалайық. АВтүзуінәрсежазықтығындажатыржәнебейнежазықтығынаперпендикуляр. Осытүзудіңшексізалыстағынүктесініңперспективасынтабайық.ОлүшінпроекцияцентіріненАВтүзуінепараллелькөмекшітүзужүргіземіз.АВ—Бболғандықтанкөмекшітүзубастысәулеменбеттесіп. БейнеменРнүктесіндеқиылысады . Түзудіңбейнеденшексізалыстағынүктесініңперспективасынтүзудіңшектінүктесідепатайды . В нүктесі- АВ  түзуініңбейнелікізі(суреттеВб дептаңбаланған).КезкелгентүзудіңперспективасыоныңбейнелікізіменшектінүктесініңарасындағыкесіндіболадыСDтүзуінәрсе жазықтығ ынаперпендикуляр.Жоғарыдақарастырылғандай,нүктесініңперспективасынсалсажеткіліктіС5 D5–CD түзуініңперспективасы.Нәрсежазықтығынаперпендикуляртүзулердіңперспективасыбейнетабанынаперпендикуляртүзутүріндекескінделеді.

Сызықты перспективалардың позициялық және метрлік есептері | Qazbrand.info

Кеңістіктеа  түзуіберілсін. (139 – сурет).БерілгентүзудіңбойынанкезкелгенВнүктесіналып,бейнежазықтығынапроекциялаиық(ВБ). Алтүзудіңбейнеліктабаны – АБ ..АБ –ВБ- а түзуінің перспективасынанқтайды. Ендітүзудіңшеткінүктесінсалайық. ОлүшінSнүктесіарқылыа –ғапараллель түзужүргіземіз.Көмекшітүзудіңбейнеменқиылысуы(FБ)берілгентүзудіңшектінүктесіболады . Соныментүзудіңперспективасы– А БFБ.

Нәрсежазықтығындажататына жәнеb түзулері берілген. (140 – сурет).Перспективаларынсалуүшінбейнеліктабандарыменшектінүктелердітабу керек.Шектінүктенітабу үшінкөрунүктесіарқылыберілгентүзулергепараллель көмекшітүзулержүргізіледі. Көмекшітүзулердіңбейнеменқиылысунүктелеріолардыңшектінүктелеріболады.

Сызықты перспективалардың позициялық және метрлік есептері | Qazbrand.info

Нәрсежазықтығындағыатүзуіналайық. Олбейнежазықтығына 450 бұрышжасайорналасқан. (141 – сурет)Түзудіңперспективасынсалайық .

Сызықты перспективалардың позициялық және метрлік есептері | Qazbrand.info

Олүшін Sкөрунүктесінена  түзуіпараллельтүзужүргіземіз де D нүктесінтабамызSРD тікбұрыштыүшбұрышының SР, РDкатеттеріөзаратең.Берілген түзудіңперспективасы АБDкесіндісі . атүзуінепараллель(бейнеге450  бұрышжасайтын) түзулердіңбарлығыныңперспективасыDнүктесінекеліптоғысады. Гаризантальтүзулерденежазықтығына450 бұрышпенекібағыттажүргізіледі. СондабейненіңбаснүктесіменекіжағындаS Рұзындығынатеңқашықтықта D жәнеD1 нүктелері шығады. Бұлнүктелердіаралықнүктелердепатайды. Аралықнүктелердіпайдаланып көрунүктесіненбейнегедейінгіқашықтықтыңшамасынанықтайды. Соныменбейнеге 45 0 бұрышжасайорналасқангоризонтальтүзулердіңшектінүктелеріаралықнүктелерболады.

© Дереккөзі

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: