Көлбеген су бетіндегі перспектива | Qazbrand.info

Курстық жұмыс: Геология | Шығыс Қазақстанның пайдалы қазбалары | Qazbrand.info

Көлбеген су бетіндегі перспектива

Суретшілердікөбінеайнадайжалтырағансубетінешағылысыптүскенбейнелерөзінетартады . Бұлшағылушыларбелгілібірзаңдылықбойыншақұрылады .Негізгізаңфизикакурсынан белгілі. Субетінесәуленің түсубұрышыменоныңшағылысубұрышытең . Осыданкеліп-бейненіңсубетіндегішағылысунүктесіоданнүктедей қашықтықта , бірақекіншіжағынаносысубетінеперпендикуляржатады. 11-1тең 10-1. 11. 10 нүктесіненшыққансәулесубетіндегі2  нүктесінетүседідешағылысып,бақылаушының көзінетүседі,ол 10нгүктесініңшағылысуын1нүктесіндегіZ-2сәулесініңжалғасындакөреді.Бұлқұбылыстыңфизикалықсхемасыосындай.

Енді перспиктивадағы шағылысудықарастырыпкөрелік .1және11нүктелердесубетінежанасатын 20– 1 және 30 – 11вертикальдарыныңшағылысуынқұруүшіноларды созып , 2 – 1 =20 – 1 және 3 – 11= 30 –11 етіпалужеткілікті.Қисықсызықтардың, мысалы,арканыңшағылысуынүктелер(4, 5, 6)бойыншасалынады, оныңөзінде40 – 41 = 41 – 4және т.б. Егерқандайдабірзат(суретте- обелиск) суданқашықтаутұрса,ондаа1  нүктесітүріндеалдыменбұлзаттыңайнадағыкөрінісінтабуқажет,бұлүшінбиіктіктердіңперспиктивалықмасштабыпринципіқолданылады.Fқиылысунүктесінің обелискнегізініңсызығыарқылыnнүктесінде20-30 жағалаусызықтарыменқиылысқанғадейінсәулесызықжүргіземіз.Бұлнүктені 1-11суменжанасу сызығынапроектілеп, mнүктесіналамыздаоданFнүктесінеқарайсәулесызықжүргіземіз .Бұлсәулесызықтыңобилсикқабырғасынантүсірілгенперпендиткулярменқиылысуыбізгеа1нүктесінбереді ,одантөменқарайа1а0-гетеңа1 акөлемінсаламыз.

Бұлыттардыңсубетінетүскенбеинесіоларісжүзіндешексізқашықтықтадегенпайымдаубасшылыққаалынаотырыпқұрылады,сондықтандаолардыңкөкжиек үстіндегікез-келгеннүктелерін көкжиек астына төмен өзгеріссізтүсіреміз (34,35- сурет).

 Сөзіміздіңқорытындысында шағылысудың кейбірживописьтік ерекшеліктері неназараударамыз. Шағылысыптүскенбейнеешқашандазаттыңөзісияқтыайқынболмайды,өйткені тіптіөтетынықсудыңөзідеәрдайымқандайдабіртербелістергеұшырайды.Осыныңсалдарынанбозғылттүстізаттар субетіндебіршамақарайып,алқара-қоңыртүстізаттар,керісінше ,

ағарыңқырып көрінеді,яғнинатураменсалыстырғандасу бетіндегі бейнедетональдыққатынастаржақындасады заттардыңшектерімен детальдарысу бетіне шағылысыптүск ендетөзініңдәлдігіменайқы ндығынжоғалтып,біршамакүңгірт,албарлықкартина – кеңістігі аздау,неғұрлым жайпақбола түседі.

Қашықтаған кезде заттардың түсі де өзгере түседі,өйткені олардан шағылысқан түстік сәулелерауа ортасы арқылы түрліше енеді:жылы түстер – қызыл және қызғылт – сары – неғұрлым кедергісіз енеді, ал салқын түстер – көгілдір,көк – күшті шашырауға ұшырайды (атап айтқанда, аспанның көгілдір түсін де осымен түсіндіруге болады). Алыста тұрған қара – қошқыл түсті заттар көгілдір сияқты болып көрінетінін, өйткені жарықты өте аз шағылыстыратынын, сондықтан олардың бояуы көп дәрежеде атмосфераға әрдайым шашырап кететін өңі салқын түстермен анықталатынын көрсетіп береді.

Көлбеген су бетіндегі перспектива | Qazbrand.infoКөлбеген су бетіндегі перспектива | Qazbrand.info

© Дереккөзі

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Осы жазба ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіңіз: